Oikaisu: Uusi yleiskaava säästää laajoja metsäalueita

Yleiskaavaluonnoksen 2020 luontovaikutusten arvioinnissa on selitetty valitettavan monitulkintaisesti Vantaan metsien tulevaisuutta koskevia lukuja, mistä johtuen olemme törmänneet toistuvasti väärinkäsitykseen, että uuden yleiskaavan takia kolmannes Vantaan metsistä rakennettaisiin. Tämä ei pidä paikkaansa. Yleiskaavassa nimenomaan säästetään laajoja yhtenäisiä metsäalueita.

Kaupungin rakennettua alaa ei olla lähdetty isommin laajentamaan jo rakentuneiden alueiden ulkopuolelle. Yleiskaavan viheralueverkosto on pystytty säilyttämään pitkälti samana kuin yleiskaavassa 2007. Yleiskaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä käytiin läpi monia mahdollisia rakentamisen paikkoja yleiskaavan 2007 viheralueilla, mutta niistä luovuttiin luontoarvojen ja virkistyskäytön tarpeiden takia.

Luontovaikutusten arvioinnissa todetaan: ”Metsäisiä ja puustoisia alueita on Vantaalla yhteensä noin 9400 hehtaaria. Näistä rakentuville käyttötarkoitusalueille sijoittuu noin 3300 hehtaaria.” Arvioinnissa todetaan myös: ”Toki on huomioitava, että rakentuvaksi osoitetut käyttötarkoitusalueet eivät todellisuudessa yleensä rakennu kauttaaltaan, vaan niiden sisällä voidaan säilyttää puustoisia alueita. Tarkastelussa on kuitenkin osoitettu häviäväksi metsäalueeksi rakentuviksi osoitetuille alueille sijoittuvat puustoiset alueet kokonaisuudessaan.”

Luontovaikutusten arvioinnissa tehtiin paikkatietoanalyysi, jossa kaikki puustoiset alueet ja yleiskaavan rakennettavat maankäyttöluokat laitettiin päällekkäin ja laskettiin rakennettavilla maankäyttöluokilla olevien puustoisten alueiden pinta-ala. Puustoista aluetta on Vantaan jo nykyisin rakennetuilla alueilla runsaasti. Tämä kertoo Vantaan rakennettujen alueiden vehreydestä ja virkistysalueiden hyvästä saavutettavuudesta.

Vantaan viherrakenneselvityksessä (Anne Mäkynen 2017) analysoitiin virkistysalueiden saavutettavuutta monilla eri analyyseillä. 97 %:lla kaikista vantaalaisista ja 100 %:lla asemakaavoitetun alueen asukkaista on vähintään puolen hehtaarin kokoinen virkistysalue enintään kolmensadan metrin etäisyydellä kotoa. Yleiskaavaehdotuksessa on haluttu korostaa alueiden vehreyden tärkeyttä mainitsemalla määräyksissä erikseen, että asuinalueilla tulee olla riittävästi virkistysalueita, ja että alueita on toteutettava vihertehokkaasti.

Alueiden sisäisen vehreyden säilymistä ja lisääntymistä korostavat myös virkistysalueyhteysviivat, joka on uusi merkintä yleiskaavassa 2020. Yleiskaavan rakennettavien maankäyttöluokkien sisällä on metsiä asemakaavoitetuilla viheralueilla. Asemakaavaa voidaan muuttaa, ja silloin yleiskaava määräyksineen ohjaa asemakaavan muutosta. Asemakaavan on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n asemakaavan sisältövaatimukset, joissa todetaan: ”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.”

Yleiskaava ei siis missään tapauksessa aiheuta sitä, että kaikki asemakaavoitetuilla viheralueilla olevat metsät rakennettaisiin.

Lisätietoja yleiskaavan valmistelijoilta: yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 2.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista