Maanomistajia lähestytään kirjeitse ehdotuksen suojelualuevarauksista

Petikon metsää

Yleiskaavan 2020 yhtenä tavoitteena on turvata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa ekologista verkostoa, ja tässä keskeinen keino on uusien luonnonsuojelualueiden (SL-alueiden) osoittaminen.

Kaavaa varten on tehty luontoselvityksiä ja tarkistettu aikaisemmin selvitettyjen luontokohteiden arvoja. Selvitysten pohjalta yleiskaavaehdotukseen on osoitettu uusia luonnonsuojelualueita.

Haluamme tiedottaa niitä maanomistajia, joita yleiskaavaehdotuksen suojelualuevaraukset koskevat. Osa näistä suojelualuevarauksista on jo mukana yleiskaava 2007:ssa ja osa on uuden yleiskaava 2020 varauksia. SL-alueiden rajaukset on tehty alueiden luontoarvojen perusteella siten, että alueet täyttävät luonnonsuojelulain 10 §:n kriteerit.

Luonnonsuojelualueet tullaan merkitsemään yleiskaavaehdotukseen merkinnällä SL = Luonnonsuojelualue, jonka määräys on:

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettava luonnonsuojelualue. Alueen suojelu turvataan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kunnes luonnonsuojelulainsäädännön mukainen rauhoitus astuu voimaan. Luonnonsuojelualueen tarkka rajaus määrittyy rauhoituspäätöksessä.

Alueella sallitaan ainoastaan sen käyttötarkoitusta palveleva vähäinen rakentaminen. Alueella sallitaan ulkoilureittien perustaminen siten, että alueen suojeluarvo ei vaarannu.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Luonnonsuojelualueiksi ehdotettavat alueet on tarkoitus rauhoittaa luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityisinä luonnonsuojelualueina. Rauhoittaminen voi edetä seuraavia vaihtoehtoisia polkuja:

  1. Maanomistaja voi tarjota maataan METSO-suojeluohjelmaan (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) joko pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun. METSO-ohjelmasta on mahdollisuus saada korvausta ja siitä sovitaan ELY-keskuksen kanssa.
  2. Maanomistaja voi hakea alueelleen luonnonsuojelulain 24§:n mukaista rauhoitusta itse tai valtuuttaa kaupungin hakemaan ELY-keskukselta suojelua omistamalleen maalle. Rauhoitettava alue säilyy maanomistajan omistuksessa.
  3. Maanomistaja voi neuvotella kaupungin kanssa kiinteistökaupoista. Sen jälkeen kaupunki vie rauhoitusasiaa eteenpäin ELY-keskuksen kanssa.

Kirje lähetettään maanomistajille huhtikuun alussa.

Selvityksiä:

Uudet suojelu- ja luo-alue-ehdotukset suuralueittain 29.3.2019

Luonnonsuojeluselvitys, 23.9.2004, Yleiskaava 2007

Vantaan luonnonsuojelualueet, 2014

Lisätietoa METSO-ohjelmasta:

METSO-ohjelmalla turvataan metsien monimuotoisuutta

METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua – korvausta vastaan

Yleiskaavaehdotuksen aineisto sekä lisätietoja vuorovaikutuksesta on yleiskaavan nettisivulla https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020. Ehdotus on nähtävillä myös Vantaa infoissa Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Kartta-aineistoon ja yleiskaavamääräyksiin voi tutustua myös kaupungin karttapalvelimessa kartta.vantaa.fi, mistä löytyy vertailuaineistoksi myös voimassa oleva yleiskaava sekä aiempi yleiskaavaluonnos.

Muistutuksia SL-alueista ja yleiskaavakaavaehdotuksesta on mahdollista jättää kirjallisesti ehdotuksen nähtävillä olon aikana 22.4.2020 - 29.5.2020 ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi, osoitteeseen Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai Webropol-lomakkeella, joka on verkkosivulla https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Lisätietoja:

Vantaan ympäristökeskus
Sinikka Rantalainen
ympäristösuunnittelija
0503180938
sinikka.rantalainen@vantaa.fi

Yleiskaavoitus
Paula Kankkunen
suunnittelija
0503023992,
paula.kankkunen@vantaa.fi

Julkaistu: 1.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista