Kaupan vaikutusten arviointi

Uusmaa-kaava 2050 ehdotus

Uusmaa-kaava 2050 ehdotus (ote kauppa koskevista merkinnöistä Vantaalla).

Merkintöjen ja kaupan vaikutusten arviointi

Kaupan vaikutusten arvioinnissa on arvioitu yleiskaavaluonnoksessa esitetyn kaupan ratkaisun vaikutuksia kaupan sijoittumisen, mitoituksen ja ajoituksen osalta. Vaikutuksia on tarkasteltu suhteessa kaupungin tavoitteisiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimuksiin ja kaupan säännöksiin nähden.

Vaikutusten arviointia on tehty taustalla vuorovaikutteisesti kaupan ratkaisun laadinnan kanssa.

Kaupan ratkaisun vaikutusten arvioinnissa keskeisiä ovat vaikutukset keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Lisäksi työssä on tarkasteltu vaikutuksia lähipalveluiden toimintaedellytyksiin sekä palvelujen saavutettavuutta erityisesti joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta. Arvioinnissa on tarkasteltu myös kaupan kilpailuedellytysten toteutumista yleiskaavan kaupan ratkaisun myötä.

Kaupallisten vaikutusten arviointi pohjautuu kaupan palveluverkon nykytilaan ja kaupan kehitysnäkymiin sekä markkinoiden kehitykseen. Vaikutusten arviointi on tehty yleispiirteisesti käyttäen lähtötietona kaupungille ja maakunnan liitolle tehtyjä palveluverkkoselvityksiä sekä muuta kaavaan liittyvää aineistoa.

Arvioinnin tuloksena todetaan, että kaupallisten palveluiden alueiden mitoituksia on syytä tarkastella uudestaan siitä näkökulmasta, miten sillä vaikutetaan läheisten keskusten päivittäistavarakaupan kehittymisedellytyksiin. Tällaisia kohteita ovat mm. Vantaanportti, jonka vaikutuksen heijastuvat Aviapoliksen keskustan kehittymiseen sekä Porttipuisto, joka puolestaan vaikuttaa Hakunilan keskustan kaupallisiin palveluihin. Kaupallisten palveluiden alueille sijoittuva tilaa vaativa kauppa ei vaikuta keskustojen kaupallisten palveluiden kehittymisedellytyksiin.

Lisäksi on tarpeen selkiyttää ja täsmentää yleiskaavan kaupan alaa koskevia määräyksiä siltä osin, minkälaisia kaupan yksiköitä sallitaan asumisen alueille (A, AP) työpaikka-alueille (TP, TY, TT) sekä palvelujen ja hallinnon alueille (P). Myös keskustatoimintojen alueen (C) ja asuntovaltaisen keskusta-alueen välistä eroa täsmennetään kaupan sijoittumisen ja koon osalta määräyksissä.

Raporttiluonnos 31.5.2019, WSP

Julkaistu: 24.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista