Asukastilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua

Aviapolis asukastilaisuus

Ensimmäiset yleisötilaisuudet yleiskaavaluonnoksesta järjestettiin Tikkurilassa, Aviapoliksessa ja Korsossa. Yleiskaavapäällikön yleiskaavaesittelyn jälkeen keskustelua kaavaratkaisusta jatkettiin teemapöydissä, joissa keskustelu kävi vilkkaana aina iltojen yhteenvetoon asti.

Aviapoliksessa pohdittiin tiistaina 26.2. mm. miten ennustettu väestö- ja työpaikkakasvu on mahdollista sijoittaa nykyrakenteeseen ja minkälaisella tehokkuudella Vantaan ratikan uudet kehittämisalueet toteutuvat. Liikenteen ratkaisuista esiin nousivat etenkin pyöräilybaanojen suunnittelutilanne ja pyöräilyverkosto yhtenäisyys sekä lentokenttäyhteyksien lisäämisen mahdollisuudet ja haitat. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokas Kuninkaantie ja sen linjauksen palauttaminen puhutti pöytäkeskusteluissa.

Luonnos-kiertue rantautui Korson Lumoon keskiviikkoiltana 27.2. Lumossa keskustelua käytiin etenkin Vallinojan asemavarauksesta sekä sitä ympäröivästä maankäytöstä, Vierumäen uudesta työpaikka-aluevarauksesta sekä Tussinkosken tulevaisuudesta, jonka hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa. Liikenteen osalta keskustelua käytiin mm. turvallisista kävely- ja pyöräily-yhteyksistä, Kulomäentien tulevaisuudesta sekä joukkoliikenteen painotuksista syöttöliikenteeseen ja pitkän matkan linjoihin. Tarkemmista suunnittelukysymyksistä puhuttivat etenkin Lehmustontielle laadittavana oleva asemakaava sekä Koillis-Vantaan uimahalliselvitys.

Tikkurilan lukiolla 28.2. oli yleiskaavaluonnoksesta kiinnostuneita paikalla vajaat sata ihmistä. Osallistujat toivat esille huolensa korkeista kerrostaloista varjostusvaikutuksineen, liiketilan riittävästä määrästä Tikkurilassa, Suomi 100-metsän säilymisestä Hakkilassa sekä Hiekkaharjun golfkentän tulevaisuudesta. Hanabölen maisema-alueen huomioon ottamista toivottiin uutta rakentamista sijoitettaessa. Kaavaluonnos keräsi kiitosta pyöräilyn huomioimisesta jo yleiskaavatasolla. Voimakkaasti kasvavan Tikkurilan kehityksen osalta pohdittiin, miten palvelutarpeeseen voitaisiin varautua paremmin ja varmistaa hyvät palvelut alueelle muuttaville.

Yleiskaavan ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin englanninkielisenä kaupungintalolla mutta tilaisuus ei juurikaan tavoittanut väkeä. Jatkossa on tarpeen arvioida sitä, miten kaupungin runsaslukuinen vieraskielinen väestö saadaan osallistettua paremmin osaksi kaavatöitä.

Myyrmäki-Kivistö-Koivukylä

Viikon 11 ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin Myyrmäessä Kilterin koululla. Yleisötilaisuus esitettiin suorana myös Vantaa-kanavan välityksellä, jonka kautta oli mahdollisuus myös esittää kysymyksiä valmistelijoille. Nauhoitus tilaisuudesta on katsottavissa Vantaa-kanavalla.

Esittelyn jälkeen asemakaavan teemapöydässä riitti vilinää alueen lukuisiin kaavahankkeisiin liittyen. Suunnitteilla olevan Luhtien muuttumisesta läpiajotieksi Pohjois-Espoon ja Hämeenlinnanväylän välillä oltiin huolissaan. Pähkinärinteen kaavoituksen aikataulusta kyseltiin, mutta resurssien vuoksi Myyrmäen alueen töitä saatetaan ensiksi eteenpäin. Kaivokselan ostoskeskuksen paikalle todettiin todennäköisesti olevan tulossa asumista sekä liiketilaa.

Virkistyksen, luonnon ja kulttuuriympäristön teemapöydässä todettiin suunnittelun arvojen menneen parempaan suuntaan kymmenessä vuodessa. Yleiskaavaluonnokseen toivottiin muutoksia vielä mm. Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueen kasvattamiseksi sekä jättämällä Furuholmenin suojelualueen lähialueet rakentamatta.

Luhtitien tilanne puhutti myös liikenteen teemapöydässä ja asiaa käsittelevään asukastilaisuuteen toivottiin HSL:n edustajaa. Muita puhuttaneita aiheita olivat suunniteltujen tunnelien kustannukset sekä Vihdintien eteläisen liittymän vaarallisuus.

Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden osalta keskusteltiin muun muassa siitä, miten Myyrmäkeä voitaisiin kehittää myös työpaikka-alueena, kun työpaikkojen määrä on vähentynyt viime vuosina. Vilkasta keskustelua herätti myös alueen voimakas kasvu ja sen edellyttämät palvelut sekä se, miten voimakas rakentaminen ja väestönkasvu vaikuttaa jo alueella asuviin asukkaisiin.

Kivistön asukastilaisuus järjestettiin Kanniston koululla 13.3. ja paikalle oli saapunut reilusti yli 100 hengen joukko kuulemaan ja keskustelemaan kaavaluonnoksesta. Mukana tilaisuudessa oli myös maantie 152:n suunnittelijoita esittelemässä tien viimeisiä suunnitelmia.

Maantie 152 olikin yksi ehdottomasti eniten keskustelua herättäneistä aiheista useammassa teemapöydässä. Sen osalta oltiin kiinnostuneita hankkeen ympäristövaikutuksista esimerkiksi pohjaveteen, riistaväyliin ja meluun liittyen. Osassa teemapöytiä kannatusta sai tien pohjoisempi linjaus, jossa suurempi osa tiestä sijaitsee Tuusulan puolella. Yleisesti keskustelijat olivat kiinnostuneita vielä vaikuttamaan tien linjaukseen. Uusi maantie vei suurimman huomion keskusteluissa, mutta mielipiteitä esitettiin mm. Katriinantien turvallisuuteen sekä pysäköintipaikkojen riittävyyteen liittyen.

Maankäytön pöydässä käytiin tarkasti läpi mm. alueelle suunniteltujen uusien voimajohtojen varauksia yleiskaavassa sekä tulevia palveluvarauksia. Uudet luonnonsuojelualuevaraukset sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi osoitetut alueet keräsivät kiitosta osallistujilta.

Viimeinen yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta järjestettiin Koivukylässä tiistaina 19.3. ja paikalle keskustelemaan oli jälleen saapunut mukavasti yleiskaavasta kiinnostunutta yleisöä.

Teemapöydän keskusteluissa Rekolan toivottiin säilyvän pientalovaltaisena alueena ja Laurintien alikulkua ei koettu tarpeelliseksi. Asukkaita huoletti myös se, miten AP-alueiden päällä olevaa rasterimerkintää tulkitaan asemakaavoitusvaiheessa.

Sipoonkorven kansallispuiston saavutettavuuden parantamiseksi toivottiin lisää pysäköintimahdollisuuksia kävijöille. Kansallispuiston lisäksi kiinnostusta herättivät paikalliset virkistysreitit ja alueet eri puolilla Vantaata kuten Kuusijärvellä ja Vaaralassa.

Liikenteen teemapöydässä tiedusteltiin kaupunkibussiyhteyden mahdollisuutta suunnitellun ratikan korvaajana, josta todettiin parhaillaan tehtävän vertailuja. Tämän lisäksi toivottiin parempia pyöräily-yhteyksiä etenkin Koivukylänväylän varrelle Hakkilassa sekä pääradan varrelle.

Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden -pöydässä pohdittiin mm. onko kaupungin kasvuvauhti hallittua Vantaan ollessa koko maan nopeimmin kasvavia kuntia. Tiiviin asumisen A-merkintä koettiin useammassa puheenvuorossa huonoksi, sen mahdollistaessa kerrostalorakentamisen pientalovaltaisillakin alueilla. Myös Hiekkaharjun urheilukeskittymän tulevaisuudesta oltiin huolissaan, kun sitä ei enää ole kokonaisuudessaan osoitettu palvelujen alueeksi yleiskaavassa.

Miltä näyttää tulevaisuuden Vantaa? Seuraa asukastilaisuutta yleiskaavasta.

Seuraa asukastilaisuutta Kilterin koululta 12. maaliskuuta.

Julkaistu: 13.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista