Yleiskaavakiertue kiersi kaupungilla

hakunilan tilaisuus

Kivistö 28.2.2018

Yleiskaavakiertue käynnistyi 28.2. Kivistön yleisötilaisuudesta. Tilaisuudessa oli paikalla mukavasti väkeä, lähes 80 henkilöä. Tilaisuudessa kerrottiin ja keskusteltiin ajankohtaisista asemakaavatöistä ja esiteltiin yleiskaavatyön tilannetta. Tilaisuuden lopuksi osallistujat pääsivät keskustelemaan töistä tarkemmin suunnittelijoiden kanssa karttojen äärellä.

Yleiskaavan ääressä käytiin keskustelua muun muassa Kehä IV:n uudesta linjauksesta, Lapinkylään aseman saamisesta ja lähialueen asuntorakentamisesta. Keskustelua herätti myös Peijaksen saavutettavuus ja Kehäradan juna-asemien käytettävyys esimerkiksi ikäihmisille. Korkeuserot asemanseudulla asettavat tällä hetkellä haasteita liikkumiselle.

Korso 13.3.2018

Kiertueemme jatkui 13.3. Korson Lumoon, jossa olimme tapaamassa asukkaita klo 16-18. Lumossa pääsimme tapaamaan noin 45 henkilöä. Korsossa asukkaita puhuttivat erityisesti erilaiset viheralueisiin ja virkistykseen liittyvät kysymykset, kuten Keravanjoen ranta-alueiden tehokkaampi hyödyntäminen Jokivarressa toiminnallisena ympäristönä, esimerkiksi uimapaikkana ja Tussinkoski-Sipoonkorpi yhteys. Yleensäkin keskusteluissa nostettiin esille vihreyden ja vehreyden merkitys. Keskustelua käytiin myös maapallon kestävyydestä ja ilmastonmuutokseen varautumisesta. Lisäksi keskustelussa nousivat esiin tulevaisuuden työpaikat Korsossa ja lentomelukäyrien vaikutukset rakentamismahdollisuuksiin. Myös Vallinojan rakentuminen puhutti. Rakennetaanko Vallinojantie ja milloin? Toteutuuko Vallinojan asema ja sitä ympäröivät asuntovaraukset? Muista teemoista esiin nousivat Lahdenväylän bussireittimuutokset sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yleiskaavassa.

Hakunila 15.3.2018

Korsosta jatkoimme matkaa 15.3. Hakunilan ostarille ja nuorisotilaan. Täällä meitä tapaamassa kävi 21 asukasta. Myös Hakunilassa käytiin paljon keskustelua viher- ja virkistysalueiden sekä lähimetsien tärkeydestä. Pieniä lähipuistoja toivottiin suojeltavan vanhoilla täyteen rakennetuilla alueilla ja lähimetsiä säilytettävän muun muassa niiden suojaavan vaikutuksen vuoksi. Keskusteluissa nousi esille myös muun muassa pohjavede. Ratikan yleissuunnitelma kiinnosti monia. Hakunilan kaavatöistä kiinnosti osallistujia erityisesti Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailun voittajaa toivottiin esiteltävän asukkaille. Hakunilan osalta nousi esille myös muun muassa toiveita alueen ilmeen kohentamisesta ja yhteisten kohtaamispaikkojen, kuten kahviloiden saamisesta alueelle.

Myyrmäki 20.3.2018

Myyrmäessä tapasimme asukkaita 20.3. Asemahallissa kävi mukava kuhina ja pääsimme tapaamaan eri-ikäisiä alueella liikkuvia. Tavoitimme parin tunnin aikana yli 70 henkilöä. Myyrmäessä puhututtivat monenlaiset yleiskaavaan ja alueeseen liittyvät kysymykset. Yleiskaavatyön osalta kiinnostivat muun muassa yleiskaavan mitoitus ja tavoitteet, maaseutualueiden tulevaisuus, vihreyden säilyminen ja ekosysteemipalvelujen selvittäminen ja niistä tiedottaminen, lentomelualueiden muutokset ja rakentamisen tiiviys. Asukkaat toivoivat toisaalta väljyyttä ja viihtyisyyttä, mutta toisaalta myös Myyrmäen tehokkaampaa rakentamista. Myös Klaukkalan suunnan maankäytön kehittäminen ja yhteydet Klaukkalaan kiinnostivat. Keskustelussa nousivat esiin liikenteen osalta muun muassa Kehä II, Länsi-Vantaan sisäiset bussiyhteydet, ratikka, HSL:n vyöhykeuudistus, pysäköinti, Luhtitien jatke ja Uomatien ja Raappavuorentien sekä Kaivokselan ja Vanhan Kaarelantien liittymien toimivuus.

Keskustelua käytiin myös Kaivokselan yleiskaavamuutosalueesta, Kaivoksela 4:n toteutumisesta, alueen liikenne- ja pysäköintikysymyksistä sekä Kaivokselan päiväkodin rakennustyömaasta. Muista alueista keskusteluissa esiin nousivat muun muassa Koivurinteen ja Frimetsän asuinalueet, Hämevaara ja Koivuvaaranpuisto sekä Linnainen ja Pirttiranta.

Tikkurila 22.3.2018

Myyrmäestä suuntasimme Tikkurilaan 22.3. Tikkurilan Vantaa-infossa ja infon ulkopuolella tavoitimme noin 40 henkilöä. Tikkurilassa puhututtivat muun muassa korkea rakentaminen ja sen periaatteet, lentomelu ja sen muutokset ja vaikutukset sekä luonnonsuojelualueet ja niihin yleiskaavassa mahdollisesti tulevat muutokset. Keskustelua käytiin myös lisäksi esimerkiksi Tikkurilan tiivistämisestä ilman, että mentäisiin viheralueille, golf-kentän säilyttäminen, Ruskeasannan alueen kehittämisestä ja asuinalueiden melusuojauksesta, Kylmäojan jokivarren ja muidenkin viheralueiden ulkoilumahdollisuuksien ja viihtyisyyden parantamisesta sekä Koivuhaan Arboretumin saavutettavuuden ja tunnistettavuuden kehittämisestä. Lisäksi osallistujia kiinnostivat Ojangon ET-alueen pohjoispuolinen virkistysalue ja sen säilyminen sekä Rekolan keskustan kehittäminen.

Koivukylä 26.3.2018

Tikkurilasta matkamme jatkui Koivukylään. Pääsimme tapaamaan asukkaita Koivukylän kirjastolla 26.3. Kirjastolla meitä kävi tapaamassa noin 40 henkilöä. Koivukylässä kävimme keskusteluja erityisesti Rekolan alueesta ja käynnissä olevasta keskustan kaavatyöstä, Rekolan voimalinjoista ja toiveesta viheralueen levennyksestä, Pihkalantien linjauksesta sekä Laurintien junaradan alituksesta. Muina aiheina nousivat esille muun muassa eri kaavatasojen suhde toisiinsa, joenvarsien roskaisuus ja että rantaan ei pääse, Koivukylänväylän pyöräteiden saaminen valmiiksi ja pikaratikan saaminen myös Havukosken itäpuolelle. Toive uimahallista ja eläkeläisten tiloista, Koivukylän keskustan siisteys ja keskustakilpailun jatko herättivät myös keskustelua. Yleiskaavasta toivottiin paperisia materiaaleja infopisteisiin / Koivukylän palvelutorille. Toiveena kerrottiin myös, että yleiskaavan asukastilaisuuksiin lisättäisiin tietoa kaavatasoista ja minkälaisia asioita missäkin kaavatasossa käsitellään sekä yleiskaavan avaamista esimerkkien avulla.

Aviapolis 26.4.2018

Huhtikuussa tapasimme yleiskaavasta kiinnostuneita vielä Kartanonkoskella Pointin kirjastossa. Kirjastolla juttelimme yleiskaavatyöstä ja kaupunkisuunnittelusta noin 10 henkilön kanssa.

Myös Aviapoliksen alueella puhuttivat erilaiset asiat ja teemat. Esiin nousivat muun muassa Jokivarren aktivointi Pitäjänkirkon ympäristössä esim. pop-up toreilla, Aviapoliksen aseman ympäristöön maauimalan saaminen, vihreän säilyttäminen, rakennusten ikä ja kaupan paikat. Keskustelussa toivottiin muun muassa isojen kauppakeskusten sijaan pienempiä kivijalkakauppoja. Keskustelussa nousi myös esille rakentamisen tehokkuus (ei tehokasta rakentamista herkälle maalle, ettei tule infraonnettomuuksia) sekä toive tilasta pienlentokalustolle ja sähkökoneista. Useampi osallistujista viihtyi hyvin Kartanonkoskella ja piti sitä hyvänä esimerkkinä alueesta, jossa palvelut ja luonto ovat lähellä ja josta on hyvät liikenneyhteydet lentoasemalle, Helsingin suuntaan ja Tikkurilaan. Aluetta kuvattiin muun muassa sanoilla rauhallinen ja inhimillinen. Rakennusten korkeus ja värimaailma nostettiin myös positiivisena asiana esiin. Alueelle toivottiin päivittäistavarakauppaa ja kahvilaa ihmisten kohtaamisille.

Länsimäki-Rajakylä -kyläpäivä 5.5.2018

Vantaalla on järjestetty suosittuja kylä- ja kaupunginosajuhlia vuosikymmeniä ja asukkaiden toiveesta myös kaupunki tulee keväästä 2018 lähtien vuoron perään kylään kaupunginosien juhliin viettämään Alueen päivää. Ensimmäinen Alueen päivä toteutui Länsimäen kirjaston edustalla 5.5. klo 10-14. Myös kaupunkisuunnittelun, liikennesuunnittelun ja viheralueyksikön edustajat olivat tapahtumassa mukana tapaamassa alueen asukkaita.

Asukkaiden suurin kiinnostuksen aihe oli päivässä ratikka. Muun muassa ratikan linjaus ja pysäkkien mahdollinen sijoittuminen kiinnostivat. Tämän lisäksi asukkaat kyselivät aktiivisesti asemakaavatöistä, kuten Pallaksen asemakaavatyöstä ja rakentamisen aikatauluista. Myös Länsimäentien varressa oleva tyhjä Y-tontti keskustelutti. Tontille toivottiin muun muassa eläkeläisten tiloja ja vanhusten palvelutaloa, jossa olisi mahdollisuus asumisen lisäksi ruokailuun ja erilaiseen toimintaan, kuten tanssiin ja keppijumppaan. Eräs osallistujista kuvaili toivetta sanalla korttelitalo. Keskustan alueelle toivottiin useammassa keskustelussa myös kahvilaa eri-ikäisten kohtaamispaikaksi. Puistot ja liikuntamahdollisuudet nousivat myös esiin monissa keskusteluissa. Esimerkiksi Rajakylän liikuntapuiston parannussuunnitelmat kiinnostivat. Liikuntapuistoon toivottiin myös juoksurataa (60 m) sekä pituus- ja kuulantyöntöpaikkojen kuntoon laittoa. Asukkaat toivoivat myös entisen pururadan korvaamista uudella ja Pallopuistoon liikuntalaitteita.

Ota yhteyttä:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 16.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista