Tulevaisuudennäkymät hahmottuvat uudessa yleiskaavassa

Yleiskaava_Manttaalitie_Pytinoja

Vantaalla on pitkä perinne kaupungin maankäytön kehityksen ohjaamisesta koko kaupunkialueen kattavilla yleiskaavoilla. Voimassa oleva yleiskaava on valmistunut 2007 ja parhaillaan laaditaan uutta.

Viime syksynä yleiskaavatyölle määriteltiin tavoitteet, joille reunaehdoksi on määritelty kestävyys. Tavoitteisiin sisältyy lisäksi linjauksia kaupungin kasvun määrästä niin väestön kuin työpaikkojen osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 15 tavoitetta 22.1.2018. Lisätietoja yleiskaavan tavoitteista ja niiden taustasta löytyy nettisivuilla olevasta raportista.

Seuraavaksi lähdemme suunnittelemaan uutta yleiskaavaa eli minne kaupunki lähivuosikymmeninä kasvaa ja miten kaupunki muuttuu. Keskeisenä periaatteena on tulevan kasvun ohjaaminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä vahvistaen ja parantaen. Kasvun paikkoja pohdittaessa mietitään samalla kaupungin ja seudullisen viherrakenteen, reittien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia. Kasvu ei saa heikentää Vantaan vehreyttä.

Haemme suunnitelmassa asuntorakentamisen paikkoja noin 100 000 uudelle asukkaalle nykyisistä keskuksista, vahvoilta joukkoliikennevyöhykkeiltä ja muuttuvilta työpaikka-alueilta. Samoilla alueille tulee sijoittumaan myös uusia palveluita ja nykyisten toimintamahdollisuudet paranevat.

Keskuksiin ei sijoitu tulevaisuudessa vain asuntorakentamista vaan niistä on tarkoitus kehittää monipuolisia kaupunkikeskustoja, joissa yhteisen kaupunkitilan laatu paranee, työpaikkojen ja palvelujen kirjo kasvaa. Keskukset ovat paikallisia kaupunkikulttuurin ytimiä, joissa viihdytään ja viivytään.

Yksi yleiskaavatasoisen kysymys on kaupungin toimivuus, mikä tarkoittaa erilaisia asioita seudullisista infrarakenteista asukkaiden arjen sujuvuuteen. Liikenneverkon hankkeista merkittävin ratkaistava asia on ns. Kehä IV eli maantie 152 uudelleen linjaaminen maakuntakaavan mukaisesti pohjoisemmaksi Luoteis-Vantaalla. Voimassa olevassa yleiskaavassa linjaus kulkee lentokentän pohjoispuolelta Seutulan ja Riipilän välistä; nyt se on tarkoitus siirtää lähemmäs Tuusulan rajaa.

Kaupungin kasvun myötä keskuksien välisiä joukkoliikenneyhteyksiä on tarkoitus parantaa. Yleiskaavaan liittyen käynnissä on seudullisen raitiotieyhteyden suunnittelutyö välille Mellunmäki/Länsimäki – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis - lentoasema. Uusi yhteys kytkisi Hakunilan ja Vantaan itäosat raideverkon piiriin.

Työpaikkarakentaminen sijoittuu tulevaisuudessa keskuksiin ja nykyisille työpaikka-alueille, joissa on vielä merkittävästi tilaa lisärakentamiseen. Mutta tarpeen on yleiskaavassa pohtia, minkälaisia työpaikka-alueita kaupungissa tulevaisuudessa tarvitaan. Tärkeää on myös varmistaa, miten niihin liikenneyhteydet toimivat ja miten mahdolliset häiriöt voidaan kaavallisin keinoin hallita.

Vantaa on vehreä kaupunki ja sellaisena myös tulevaisuudessa säilyy. Yleiskaavaluonnoksen parina työstetään viherrakenteen kehityskuvaa sekä useita selvityksiä mm. luonnonarvoista, kulttuuriympäristöstä ja hulevesistä, jotka kaikki vaikuttavat suunnitelman ratkaisuihin. Tänä vuonna tehdään myös alustavaa vaikutusten arviointia, mutta varsinaiset vaikutustenarvioinnit laaditaan ensi vuonna luonnoksen pohjalta.

Mari Siivola
yleiskaavapäällikkö
yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 19.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista