Hyvät verkostot toimivat kasvavassa kaupungissa

Liikenne

Vantaa on keskeinen osa toiminnallisesti yhtenäistä kaupunkiseutua. Joukkoliikennelinjat, vesijohdot sekä vihersormet jatkuvat katkeamattomina kuntarajojen yli. Yleiskaavan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa näiden verkostojen toimivuutta kasvavassa kaupungissa.

Ohjaamme kaupungin kasvun ensisijaisesti keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille

Joukkoliikenteen palvelutaso on nykyisin hyvä etenkin asemanseuduilla sekä vahvaan bussiliikenteeseen perustuvilla käytävillä. Maankäytön tehokkuus näillä alueilla on kuitenkin monin paikoin alhainen ja tiivistämisen potentiaalia löytyy runsaasti.

Tavoitteena on ohjata merkittävä osa uudesta maankäytöstä nykyisille keskusta-alueille ja vahvoille joukkoliikennevyöhykkeille. Näin mahdollistetaan hyvät joukkoliikennepalvelut uusille asukkaille ja työpaikoille sekä varmistetaan palveluiden hyvä saavutettavuus. Samalla voidaan hyödyntää liikenteeseen jo tehdyt investoinnit täysimääräisesti ennen uusia sekä ehkäistä yhdyskuntarakenteen hajautumista.

Luomme nopeat joukkoliikenteen yhteydet seudun keskuksien ja solmukohtien välille

Suuri osa Vantaan kaupunkirakenteesta sijaitsee lähellä juna-asemia, mutta sitä täydentävää runkolinjastoa ei vielä ole lukuun ottamatta syksyllä 2015 avattua seudullista linjaa 560. Vantaalla on lisäksi useita runkotasoisia bussiyhteyksiä Helsingin suuntaan, kuitenkin ilman varsinaista runkolinjastatusta.

Tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä luomalla nopeat joukkoliikenteen yhteydet Vantaalta seudun muihin keskuksiin ja solmukohtiin. Keskeisenä toimenpiteenä on luoda nykyistä kattavampi joukkoliikenteen runkoverkosto sekä toimivat vaihtopaikat. Tähän tähdätään esimerkiksi yleiskaavan raitiotievarauksilla.

Luomme pyöräilyn laatukäytäväverkon

Vantaalla on nykyisin kattava pyörätieverkko, mutta pyörätiet ovat tyypillisesti jaettuja kävelijöiden kanssa ja leveydeltään vaihtelevia. Pääpyöräverkko on seudullisesti määritelty, mutta sen laatu ja taso eivät Vantaalla usein erotu muusta pyöräverkosta.

Tavoitteena on luoda Vantaalle pyöräilyn laatukäytäväverkko, joka yhdistyy seudulliseen laatukäytäväverkkoon. Yleiskaavaa varten laatukäytävien aiemmin määriteltyjä sijainteja tutkitaan tarkemmin, jotta niiden toteuttamismahdollisuuksista voidaan varmistua.

Turvaamme seudullisen viheraluejärjestelmän ja vahvistamme ekologisia yhteyksiä

Seudullinen viheraluejärjestelmä on pääkaupunkiseudun vihreän infrastruktuurin runko. Vihreä infrastruktuuri suunnitellaan tuottamaan ekosysteemipalveluja muun muassa siten, että ekologiset prosessit, kuten veden kierto, toimivat. Viheraluejärjestelmä on terveyden ja hyvinvoinnin lähde ihmisille ja mahdollistaa eliölajien ja ekosysteemien monimuotoisuutta.

Tavoitteena on vaalia keskeistä viheraluejärjestelmää sekä vahvistaa sen ekologisia yhteyksiä. Yleiskaavassa tulee määritellä tärkeimpien yhteyksien sijainnit toimenpiteiden kohdistamiseksi. Ekologisten yhteyksien vahvistaminen voi tarkoittaa sekä olevien yhteyksien säilyttämistä että uusien luomista.

Varmistamme teknisten verkostojen ja tavaraliikenteen toimivuuden

Tekniset verkostot takaavat asukkaille ja yrityksille perusfasiliteetit kuten sähkön, veden ja lämmön. Energiahuollon osalta tavoitteena on säilyttää olemassa oleva verkosto ja mahdollistaa sen häiriötön toiminta ja kehittäminen. Tavoitteena on lisäksi tukea uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuuksia. Vesihuollon osalta tavoitteena on, että vesihuoltopalveluiden toimintavarmuus ja veden laatu säilyvät hyvinä. Lisäksi tavoitteena on edistää maa-aineisten ja purkumateriaalien resurssiviisasta käyttöä vähentämällä kuljetuksia täyttömäille ja hyödyntämällä ylijäämämaita alueella esimerkiksi meluvallien rakentamisessa.

Tavaraliikenteen tulee säilyä toimivana, jotta arjen kuljetukset kuten päivittäistavaran toimitukset kauppoihin sujuvat, ja jotta esimerkiksi teollisuus- ja logistiikkayrityksillä on edellytykset toimia Vantaalla. Eräs yleiskaavatasoinen keino parantaa tavaraliikenteen toimivuutta on maantie 152:n jatkeen linjauksen siirtäminen yleiskaavassa pohjoisemmaksi yhdistymään Hämeenlinnanväylän ja Klaukkalan ohikulkutien tulevaan liittymään.

Lisätietoja:

Tiina Hulkko
liikenneinsinööri
yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 9.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista