Yleiskaavassa varaudutaan Vantaan voimakkaaseen kasvuun

Vantaan vetovoimaisuus näkyy uuden yleiskaavan pohjaksi laadituissa väestö- ja työpaikkaennusteissa. Vantaan asukasmäärä ylittänee 300 000 asukkaan rajan ennen vuotta 2050.

Vantaan uuden yleiskaavan pohjaksi laadittiin neljä erilaista ennustetta eli skenaariota väestömäärän kehittymisestä vuoteen 2050 asti. Suurimman kasvun skenaariossa vantaalaisia olisi vuonna 2050 peräti 370 000, kun hidastuvan kasvun skenaariossa kaupungin väkiluku jäisi lähes 100 000 asukasta pienemmäksi. Voimakkaan kasvun skenaariossa väkiluku kasvaisi 335 000 asukkaaseen ja perusennusteessa 302 000 asukkaaseen.

Ennustetusta väestönkasvusta noin puolet johtuu muuttoliikkeestä eli siitä, että Vantaalle muuttaa enemmän uusia asukkaita kuin vantaalaisia muuttaa kaupungista pois. Toinen puoli kasvusta johtuu puolestaan ns. luonnollisesta väestönkasvusta eli syntyneiden enemmyydestä.

Kaikki laadituista skenaarioista ovat mahdollisia eikä ennusteessa ole arvioitu niiden toteutumisen todennäköisyyteen. Yleiskaavassa tulee kuitenkin varautua mitoituksellisesti voimakkaaseenkin kasvuun.

Myös työpaikkamäärän kasvusta laadittiin neljä skenaarioita. Laadituissa työpaikkaskenaarioissa työpaikkojen määrä vuonna 2050 vaihtelee 128 000 ja 221 000 työpaikan välillä. Perusennusteessa työpaikkojen määrä kasvaisi nykyisestä noin 80 000 työpaikalla. Kasvua ennustetaan tapahtuvan etenkin osaamisintensiivisissä liike-elämän palvelu -työpaikoissa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla.

Selvityksessä arvioitiin myös Vantaan eri alueiden vetovoimaisuutta työpaikka-alueina. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kiinnostavimpia työpaikka-alueita Vantaalla ovat Aviapolis ja Tikkurila, erityisesti toimistotyöpaikkojen osalta. Länsi-Vantaalla nähdään potentiaalia korkean teknologian tuotekehityksen ja valmistuksen keskittymiselle. Idässä Hakkilan alueen ja Lahdenväylän varren nähtiin kehittyvän teollisuuden ja logistiikan alueina.

Ennustettu väestö- ja työpaikkakehitys vaikuttaa suoraan siihen, minkälaiseen kasvuun yleiskaavassa tulee varautua. Yleiskaavan tulee luoda riittävät edellytykset kasvun vaatimille rakentamismahdollisuuksille. Yleiskaavan tavoitteiden raamin mukaisesti kaupungin kasvu pyritään ohjaamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tehtyjen tarkastelujen perusteella nyt laadittavan yleiskaavan tulee mahdollistaa uuttaa asuntorakentamista voimassa olevien kaavojen rakentamismahdollisuuksien lisäksi ainakin kolme miljoonaa kerrosneliömetriä, kun huomioidaan tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet.

Työpaikkaskenaarioiden perusteella yleiskaavan tulee mahdollistaa toimitilarakentamista yli neljä miljoonaa kerrosneliömetriä. Koska toimitilarakentamisen mahdollisuuksia on nykyisissäkin kaavoissa jäljellä vielä yli 4,5 miljoonaa kerrosneliömetriä, tulee yleiskaavassa arvioida erityisesti varannon laatua ja sijaintia suhteessa kysyntään.

Lue lisää

Väestöskenaariot 2050

Vantaan kaupunki – Työpaikka- ja toimitilaennusteet

Lisätietoja:

Sakari Jäppinen
yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 22.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista