Kansainvälinen lentokenttä seudun moottorina

Asema

Helsinki-Vantaan lentokenttä antaa Vantaalle sellaisen erityisen aseman, jota Suomessa ei muilla kunnilla ole. Se rajoittaa mm. maankäytön mahdollisuuksia ja pakottaa löytämään keinoja haittojen hillintään ja edellisten yhteensovittamiseen, toisaalta se luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia kaupungin elinvoiman lisäämiselle.

Varmistamme lentokentän kasvun edellytykset ja lentämisen ympäristöhäiriöiden hallinnan

Helsinki-Vantaan lentokenttä on Vantaan suurin työpaikkakeskittymä ja hyvin merkittävä vetovoimatekijä, mutta samalla lentoliikenne aiheuttaa ympäristöhäiriöitä mikä rajoittaa maankäytön kehittämistä. Molempien näkemysten ymmärrys ja hallittu ohjaaminen ovat Vantaan kannalta tärkeitä.

Lentokentän ympärille Aviapolikseen on kehittynyt monipuolista lentokenttäkaupunkia, joka vetää puoleensa yrityksiä, asumista ja muuta lentokentän läheisyydestä hyötyvää toimintaa. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen ja elinvoimaisen kehityksen jatkuminen.

Lisäksi tavoitteena on osoittaa lentoradan linjaus ja parantaa lentoaseman saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä, mm. osoittamalla pikaraitiotien reitti Tikkurilasta Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Lisäksi yleiskaavassa osoitetaan lentomelualueet ja määritellään yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa pitkän aikavälin lentoväylät.

Vahvistamme Vantaan kansainvälisiä vetovoimatekijöitä luonnosta lentokenttään kaupungin elinvoiman kehittämisessä

Vantaan on vastattava työn tekemisen muutokseen sekä yritysten vaatimustason nousuun monipuolisilla ja laadukkailla työ- ja asumisympäristöillä. Varsinkin erityisosaajien houkuttelemiseen Vantaalle tarvitaan vetovoimaisia asuinalueita, hyviä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja muita houkuttimia.

Vantaan merkittävät vetovoimatekijät ovat erinomaiset liikenneyhteydet. Tavoitteena on vahvistaa Vantaan jo olemassa olevia vahvuuksia korostaen lentokentän luomia mahdollisuuksia ja Vantaan erinomaista sijaintia Helsingin seudun ytimessä.

Vantaalaisen luonnon ja kulttuurimaiseman suojelu mahdollistaa niihin perustuvan matkailun kehittämisen. Vantaan luonnonläheisyys on piirre, jota voidaan hyödyntää mm. hyvinvointimatkailussa.

Kehitämme Vantaan pääkeskustoista Tikkurilasta, Aviapoliksesta ja Myyrmäestä monipuolisia työpaikkojen ja palvelujen keskittymiä

Vantaan keskuksista Tikkurilasta, Aviapoliksesta ja Myyrmäestä on mahdollista kehittyä seudullisesti vetovoimaisia toimistojen, kaupan ja palvelujen keskittymiä. Nämä keskustat ovat jo vakiinnuttaneet asemansa osana Helsingin seudun keskusverkostoa.

Tavoitteena on kehittää Vantaan pääkeskuksista monipuolisia työpaikkojen ja palvelujen keskittymiä. Pääkeskusten lisäksi pienempiä keskuksia kehitetään paikallisista lähtökohdistaan. Keskustoissa tavoitellaan sekoittunutta rakennetta, jossa asumisen ja toimitilojen korttelit vuorottelevat tai toiminnot sijoittuvat samaan, niin kutsuttuun hybridirakennukseen.

Tavoite vaatii työpaikkarakentamisen osoittamista keskustojen keskeisille korttelialueille ja riittävän liiketilamäärän rakentamista tärkeimpien kulkuyhteyksien varsille.

Turvaamme riittävät työpaikkarakentamisen mahdollisuudet

Yleiskaavan tavoitteena on turvata riittävät ja monipuoliset työpaikkarakentamisen mahdollisuudet. Keskeistä on tunnistaa parhaimmat sijainnit tulevaisuuden työn tekemisen näkökulmasta ja mahdollistaa niiden kehitys riittävillä aluevarauksilla. Asemanseudut ovat erinomaisesti saavutettavissa erilaisin joukkoliikennevälinein, jolloin asemien lähelle on järkevää toteuttaa paljon työvoimaa edellyttävää työpaikkatoimintaa.

Merkittävästä työpaikkarakentamisen kaavavarannosta johtuen joitakin aluevarauksia on mahdollista osoittaa muuhun käyttöön. Varsinkin lentomelualueen ulkopuolelle sijoittuville taantuville työpaikka-alueille voitaisiin tulevaisuudessa rakentaa asuntoja. Työpaikkarakentamisen mahdollisuuksien ohella tulee hallita joidenkin toimintojen aiheuttamia haittoja.

Yleiskaavassa tavoitteena on selvittää, miten voidaan tukea kiertotaloustoimintaa ja vahvistaa toimijoiden keskinäistä synergiaa. Kiertotalouteen liittyvien toimijoiden, palveluketjujen, innovaatioverkostojen sekä viranomaisten yhteistyötä edistävällä toiminnalla kunta voi luoda sellaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka luovat uusia työpaikkoja sekä samalla edesauttavat asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön resurssiviisasta käyttöä.

Lisätietoja

Jonna Kurittu
yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista