Tuhansia näkökulmia kaupungin tulevaisuuteen – Vantaan tulevaisuuskuvat

Vantaalle luotiin vuoden 2017 aikana yhdessä kaupunkilaisten kanssa tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkia. Tulevaisuuskuvien tekemiseen osallistui tuhansia kaupunkilaisia. Työn tuloksena nostetaan esiin kaupunkilaisten korostamia Vantaan voimavaroja ja kehittämiskohteita. Kaupunkilaisten näkökulma on yksi merkittävä – joskaan ei ainoa – kaupungin strategiatyössä huomioitava näkökulma.

Kaupunkilaisten ajatuksista kiteytettiin neljä ydinviestiä. Kaupunkilaisten tasa-arvoinen kohtelu, elämäntilanteesta ja asuinalueesta riippumatta, korostuu kaupunkilaisten arvoissa. Kyselyvastaajien korostamia teemoja kaupungin kehittämisessä ovat vehreyden merkitys, yhteisöllisyyden ja kaupunkilaisten aktiivisuuden edistäminen sekä kaupungin sujuvuus.

Yleiskaavassa pyritään kohti tasa-arvoisempaa kaupunkia erityisesti torjumalla alueellista eriarvoisuutta, sekä sujuvoittamalla kevyen liikenteen yhteyksiä. Tavoitteena on myös tarjota jokaiselle omanlainen asumisen muoto ja paikallisyhteisö, sekä tukea kaupunkilaisten aktiivisuutta omassa ympäristössään.

Kaupungin kasvu ja tiivistyminen herättävät monen suuntaisia ajatuksia. Jos lähtökohtana on, että kaupunki kasvaa, asukkaiden enemmistö pitää toivottavana keskusta-alueiden tiivistämistä sekä uusien asuntojen ja työpaikkojen sijoittumista hyvien liikenneyhteyksien lähistölle. Samalla kaupunkimaisen ympäristön toivotaan olevan entistä vihreämpää. Ympäristön vehreys parantaa kaikkien kaupunkilaisten viihtyvyyttä. Yleiskaavassa tähdätään kaupunkikeskusten vahvistamiseen, tiivistämiseen ja toiminnoiltaan sekoittuneeseen rakenteeseen. Keskustojen tiivistäminen ja uudistaminen tekee mahdolliseksi laadukkaamman rakentamisen. Yleiskaavan tavoitteena on myös luoda tilaa vehreydelle ja vedelle huomioiden sekä laajempi viheralueverkosto että pienipiirteinen viherrakenne.

Huokoinen kaupunki näkee aktiiviset kaupunkilaiset voimavarana ja tukee yhteisöllistä toimintaa. Vaikutusmahdollisuudet monipuolistuvat ja kaupunkilaisten kiinnostus yhteisiin asioihin kasvaa. Yleiskaavan tavoitteena on rakentaa kaupunkia, johon sen asukkaat ovat juurtuneet, jossa he viihtyvät ja voivat toteuttaa itselleen tärkeitä asioita. Monipuolisia työnteon mahdollisuuksia edistetään takaamalla riittävät työpaikkarakentamisen mahdollisuudet. Samalla tutkitaan taantuvien työpaikka-alueiden muuttamista muuhun käyttöön. Kaupunkirakenne elävöityy, kaupungin toiminnot sekoittuvat ja toimintaympäristö houkuttelee yrityksiä.

Yhteyksien kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja kaupungin palveluiden käyttö on mahdollisia kaikille lähtökohdista riippumatta. Joukkoliikennekaupungin kehittäminen on yksi yleiskaavan keskeisistä tavoitteista. Samalla parannetaan palveluiden saavutettavuutta kevyen liikenteen yhteyksin. Kaupunkiympäristöä pyritään kehittämään niin, että se kannustaa liikkumaan lihasvoimalla.

Tulevaisuuskuvat ovat toimineet yhtenä lähtöaineistona Yleiskaavan tavoitteiden laadinnassa. Kaupunkilaisia kuullaan myös yleiskaavaprosessin tulevissa vaiheissa. Kuva tulevaisuuden kaupungista tarkentuu ja täydentyy matkan varrella.

Lisätietoja:

http://www.vantaa.fi/tulevaisuuskuvat
tulevaisuuskuvat@vantaa.fi

Riikka Äärelä
projektisuunnittelija

Julkaistu: 29.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista