Vantaan yleiskaava 2020

Uuden yleiskaavan laatiminen on edennyt ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavaehdotus ohjaa tavoitteidensa mukaisesti kasvun kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista. Yleiskaavaehdotuksessa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat.

Yleiskaavaehdotus on työstetty luonnoksesta saadun palautteen ja luonnoksen pohjalta laadittujen vaikutusten arviointien pohjalta. Ehdotus on nähtävillä 22.4.-18.6.2020 ja siitä pyydetään lausunnot. Myös vaikutusten arvioinnit päivitetään ehdotuksen pohjalta.

Mikäli vuorovaikutus ja vaikutusten arvioinnit eivät tuota merkittäviä muutoksia, viimeistellään ehdotus hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2020.

Tutustu Yleiskaava 2020 ehdotukseen

Koronaepidemiasta johtuen viestintä- ja vuorovaikutus järjestetään pääosin sähköisten järjestelmien ja puhelinpäivystysten avulla. Olemme koonneet yhdelle nettisivulle tavat, joilla voit osallistua ja vaikuttaa.

Tutustu myös virallisiin asiakirjoihin: selostus, kaavakartta ja oikeusvaikutteiset liitekartat (Arvokas kulttuuriympäristö ja Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet) ja vaikutusten arvioinnit.

YleiskaavaRSS

Yhteystiedot

Henkilökunta

yleiskaava@vantaa.fi

Kielotie 14 A, II-kerros

Yleiskaavatoimikunta
Jäsenet, esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet

Ajankohtaista

Twitter