Pakkalan päiväkoti

Pakkalan päiväkoti kuuluu Y.E.S. toimintayksikköön ja sijaitsee Kartanonkoskella Pakkalan opetuspisteessä samassa rakennuksessa Veromän koulun alkuopetuksen kanssa, Y.E.S.-päiväkodin vieressä.

Päiväkodissamme on neljä kotialuetta: Pikkukylä (1-3-v), Leikkikylä (3-4-v), Isokylä (6-v) ja Pihakylä (4-5v). Esiopetus on englannin kielirikasteista.
Pienessä päiväkodissa ryhmien välillä tehdään tiivistä yhteistyötä ja päiväkodin tiloja käytetään yli ryhmärajojen.

Pidämme tärkeänä lapsen sensitiivistä kohtaamista ja hänen kanssaan yhdessä asioiden ihmettelyä sekä keskustelua. Päiväkodissamme luonnollisesti korostuu lapsen kielellisten- ja ilmaisuvalmiuksien tukeminen leikillisyyden, leikin, taiteen ja lukemisen kautta.

Pyrimme luomaan iloisen ja innostavan oppimisympäristön, jossa lasten on helppo heittäytyä kielellä leikkimiseen ja uusien asioiden ihmettelyyn.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme sisätilat ovat uudet, melko pienet, mutta kotoisan toimivat ja mahdollistavat pienryhmätoiminnan hyvin. Päiväkodissamme on ruokasali, jossa kaikki ruokailut tapahtuvat. Oppimisympäristöjä muokataan yhdessä lasten kanssa, heidän mielenkiinnon kohteitaan vastaaviksi ja erilaisiin leikkeihin inspiroiviksi.

Hyödynnämme paljon piha-aluetta, lähiluontoa ja puistoja sekä porrastamme lasten toimintaa sisä- ja ulkotilojen välillä. Ryhmät retkeilevät ja käyttävät naapurissa sijaitsevan kirjaston palveluja säännöllisesti.

Teemme yhteistyötä Y.E.S. –päiväkodin henkilöstön ja lasten kanssa sekä samassa rakennuksessa sijaitsevan Veromäen alkuopetuksen väen kanssa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityön peruspilarina näemme hyvän ja avoimen yhteistyön perheen kanssa.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Pyrimme rakentamaan positiivisien oppimisilmapiirin, jossa jokainen lapsi uskaltaa olla oma itsensä.
Arvostamme hetkeen pysähtymistä, asioiden ihmettelyä, lapsen kohtaamista sekä opastamista arjen tilanteissa.

Kiinnitämme erityistä huomiota lasten kaverisuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen leikin avulla. Aikuinen on mukana rakentamassa ja ylläpitämässä leikkitilanteita ja tukee samalla lasten välisiä suhteita mallintamalla tilanteita verbaalisesti. Aikuisella on merkittävä osa kiusaamisen ehkäisyssä.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Hyttinen vierailee yksikössämme säännöllisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Hyvä ja avoin vuorovaikutus huoltajien kanssa on meille tärkeää. Tietoa ja kuulumisia vaihdetaan huoltajien kanssa päivittäin suullisesti sekä erilaisten sähköisten viestintävälineiden avulla viikoittain.

Ryhmät ovat myös sopineet yhdessä huoltajien kanssa erilaisten sosiaalisen median kanavien käytöstä, joiden kautta voidaan viestiä ryhmää koskevia asioita, jakaa dokumentteja lasten arjesta sekä ideoida ryhmän toimintaa yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista