Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle yhteistyölle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla edistämme lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Kasvattajat tutustuvat lapsen vanhempiin ennen varhaiskasvatuksn aloitusta ja vanhemmat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa.

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö perustuu arkiseen kanssakäymiseen. Jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta käydään vuosittain varhaiskasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Keskustelun pohjalta lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kuvataan hänen kasvua, kehitystä ja oppimistaan. Lisäksi varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua muiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia.

Yhteydenpito kasvattajiin

Päivittäisten keskustelujen lisäksi vanhemmat voivat sopia yhteisestä keskustelusta lapsensa ryhmän kasvattajien tai päiväkodinjohtajan kanssa.

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen varhaiskasvatukseen?

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Voit myös antaa palautetta palvelusta Vantaan kaupungin palautekanavan kautta.


Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, varhaiskasvatuspäällikölle tai varhaiskasvatuksen johtajalle. Huoltajilla on mahdollisuus tehdä myös kantelu varhaiskasvatuspalveluista niitä valvovalle viranomaiselle eli Aluehallintovirastoon (AVI).

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksesta

1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Kunnallista tai yksityistä varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen voi tehdä samalla lomakkeella.
2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin
asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty
määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn
helpottamiseksi.
3. Kunnan varhaiskasvatuksesta muistutus osoitetaan Vantaan kaupungille
osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse
Vantaan kaupunki
Kirjaamo PL 1100
01030 Vantaan kaupunki

Muistus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta tehdään ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

5. Mikäli muistutuksesta ilmenee tunnistetietoja (esim. henkilötunnus) tai arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja tai muita perheen yksityiselämään liittyviä tietoja) muistutus tulisi toimittaa postitse tietoturvallisuussyistä.
6. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.
Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Milloin ja kenelle tehdään kantelu varhaiskasvatuspalveluista?

Kantelun voi tehdä silloin, kun kuntalainen on tyytymätön kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen. Taustalla voi olla epäily palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä.
Kantelu tehdään valvovalle viranomaiselle. Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat kunnan tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta valvovia viranomaisia ovat aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä kunnan määräämä viranhaltija.

Kantelu voidaan tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos taustalla on epäily, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Kantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille. Kanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8 a luvussa säädetään hallintokantelusta. Huomioithan, että kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei yleensä tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Lisätietoja kantelun tekemisestä saat viranomaisten verkkosivuilta:
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI): https://www.avi.fi/web/avi/kuinka-kantelu-tehdaan-
- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu
- Eduskunnan oikeusasiamies: https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Yhdistys toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulujen parissa.
VANVARY kokoaa eri koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoaa rakenteen kaupunkitasoiselle yhteistyölle. Alueyhdistys vaikuttaa myös sellaisten koulujen ja päiväkotien arkeen, joissa ei toimi omaa vanhempainyhdistystä. VANVARY järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä tiedottaa vanhempainyhdistysten ja kattojärjestön toiminnasta. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Se pitää yhteyttä opetushallintoon ja muihin tarvittaviin viranomaisiin.

VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, jonka toiminta on täysin vapaaehtoisten voimin tehtyä työtä, siksi erityisen arvokasta. Sen kaikki toiminta on vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi, yhteistyössä vanhempien ja eri lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

VANVARY ja Vantaan varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ja VANVARYN yhteistyö luo hyvän perustan lapsille ja huoltajille myöhemmin peruskoulun puolella jatkuvaan vanhempaintoimintaan ja yhteistyöhön yleisemminkin.

Vanhempainyhdistysten perustaminen

Suomen Vanhempainliitto, Vantaan varhaiskasvatus ja VANVARY haluavat tukea ja edistää varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien eli vanhempainyhdistysten syntymistä.

Lisätietoja: www.vanvary.fi

Ajankohtaista

..