Lapsi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Päämääränä on, että lapsille kehittyy kyky ajatella, oppia, osallistua, vaikuttaa, toimia vuorovaikutuksessa ja huolehtia itsestään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan tai yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä muusta varhaiskasvatuksesta, joita ovat hoitoapupalvelu, kerhotoiminta, avoimet päiväkodit ja asukaspuistot.

Päivähoito

Päivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuspalvelua, jota toteutetaan pääosin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 (Finlex)

Varhaiskasvatus pääkaupunkiseudulla

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat tehneet kuntien välisen sopimuksen varhaiskasvatuksen järjestämisestä, kun perhe muuttaa toiseen sopimuskuntaan. Lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Näille perheelle tehdään uusi määräaikainen varhaiskasvatuspäätös.
Helsinki ja Espoo ovat mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Maksuttomuus ei koske niitä helsinkiläisiä ja espoolaisia lapsia, jotka ovat Vantaalla varhaiskasvatuksessa.

Ajankohtaista