Varhaiskasvatuksen maksut ja -tuet

Asiakasmaksujen perusteet
Asiakasmaksujen tuloperusteinen tarkistaminen
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä
Lasten kotihoidon tuki
Vantaa-lisä
Isyysvapaa ja varhaiskasvatus
Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Asiakasmaksujen perusteet

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen:

Bruttotulorajat muuttuvat, mutta maksuprosentti 10,7% pysyy ennallaan:

 • Perhekoko 2: tuloraja 2136 €, korkein maksu 4823 € tuloilla
 • Perhekoko 3: tuloraja 2756 €, korkein maksu 5443 € tuloilla
 • Perhekoko 4: tuloraja 3129 €, korkein maksu 5816 € tuloilla
 • Perhekoko 5: tuloraja 3502 €, korkein maksu 6189 € tuloilla
 • Perhekoko 6: tuloraja 3874 €, korkein maksu 6561 € tuloilla

Korkein maksu on 288 euroa kuukaudessa

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.

Asiakasmaksut lapsen varhaiskasvatusajan perusteella ovat

 • Enintään 20 h / viikko: Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta 50 %, maksu enintään 145 € (1.8.20 alkaen 144€)
 • Yli 20 - enintään 25 h / viikko: Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta 60 %, maksu enintään 173 € (1.8.2020 alkaen 173€)
 • Yli 25 - alle 35 h / viikko: Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta 80 %, maksu enintään 231 € (1.8.2020 alkaen 230€)
 • Vähintään 35 h / viikko: Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta 100 %, maksu enintään 289 € (1.8.2020 alkaen 288€)

Huomioon otettavat tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Jos selvitystä ei ole, lisätään kuukausituloihin 5 %. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut tai
elatustuet otetaan tuloina huomioon.

Tulona ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea sekä ruokavaliokorvausta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.
Suoritetuista elatusavuista tulee toimittaa tosite.

Esimerkki perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta:

1.8.2020 alkaen

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta, molemmat lapset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Perheen bruttotulot yhteensä: 4 600 € / kk
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu: 4 600 € (tulot) – 3129 € (tuloraja) =1 471 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 10,7 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi = 10,7 % 1471 eurosta = 157 €

Perheen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat:
1. lapselta (nuorin) 157 € / kk
2. lapselta 79 € / kk
Yhteensä 236 € / kk

Lisätietoja asiakasmaksuista voit lukea maksutiedotteesta 1.8.2020 alkaen

Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä varhaiskasvatus on maksullista.

Yhteishuollossa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Asiakasmaksujen tuloperusteinen tarkistaminen

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksut tarkistetaan kerran vuodessa lukuun ottamatta korkeimmassa maksussa olevia perheitä, joiden maksut ovat voimassa sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin perheen vanhin lapsi lähtee kouluun.Tulojen mukaisista muutoksista perheille lähetetään erikseen tuloselvityslomake, jonka mukana olevassa kirjeessä on ohjeet tuloselvityksen tekemisestä ja maksujen tarkistamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä

Ennen kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekemistä pyydämme olemaan yhteydessä maksupäätöksen asianvalmistelijaan. Tarkistus maksuun voidaan pääsääntöisesti tehdä normaalina maksuntarkistuksena ilman oikaisuvaatimusta, kun perhe toimittaa ajankohtaiset tulotositteensa palvelusihteerille.

Lasten kotihoidon tuki

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä.

 • Hoitoraha on 338,34 € ja tulosidonnainen hoitolisa on 0 - 181,07 €
 • Alle 3-vuotiaalle sisarukselle hoitoraha on 101,29 €
 • Yli 3-vuotiaalle sisarukselle hoitoraha on 65,09 €

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta. Hoitoraha maksetaan aina kuten alle kolmevuotiaalle. Oikeus hoitorahaan päättyy viimeistään, kun lapsi aloittaa perusopetuksen. Vantaa-lisä maksetaan kuitenkin vain alle1 v 6 kuukauden ikäisestä lapsesta.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää, ns. Vantaa-lisää. Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan tai lasten hoitoapupalveluun.Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kela on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin, jonka kautta perhe voi hoitaa kaiken kotihoidon tukeen liittyvän asioinnin omilla pankkitunnisteillaan. Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen Vantaa-lisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois varhaiskasvatuksesta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän.

Monikkotuki

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Silloin perheille maksetaan monikkotukea vanhempainrahakautta pidentävältä ajalta. Monikkotuen suuruus perheelle on 215 € kuukaudessa. Ehtona monikkotuen saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.
Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este monikkotuen saamiselle. Tuen hakijana tulee olla jompikumpi vanhemmista.

Pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta maksettavaa kotihoidon tukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla kopio Kelan vanhempainrahapäätöksestä ja muutosverokortti sosiaali- ja muuta etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemuksen voi täyttää ja tulostaa, se on noudettavissa myös Vantaa-infoista.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Vantaan sivistystoimeen kuuden (6) kuukauden kuluessa pidennetyn vanhempainrahakauden alkamisesta osoitteeseen:

Vantaan varhaiskasvatus
Monikkotukiasiat
PL 1500
01030 Vantaan kaupunki

Lisätietoa monikkotuesta antaa
Niina Siponen
Varhaiskasvatuspäälliköiden sihteeri
Puh. 043 827 0949
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaa-lisä

Kotihoidon tuen lisäksi maksetaan Vantaa-lisää:
10 kk - alle 1 v 6 kk ikäiselle perheen nuorimmalle lapselle 215 euroa/kk

Ehtona Vantaa-lisän saamiselle on, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja he eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.

Esiopetukseen tai kerhotoimintaan osallistuminen ei ole este Vantaa-lisän saamiselle.

Vantaa-lisän hakeminen

Vantaa-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Vantaa-lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Vantaa-lisään. Huoltaja voi myös ilmoittaa Kelalle, ellei Vantaa-lisää haeta.
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Mikäli kotihoidon tuella olevan lapsen sisarus jää pois varhaiskasvatuksesta, perheen tulee hakea kotihoidon tukea uudella hakemuksella saadakseen sisaruksesta hoitorahan ja perheen nuorimmasta lapsesta mahdollisen Vantaa-lisän. Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

Lisätietoja kotihoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä saa alueellisista varhaiskasvatuspalveluista ja Vantaa-infoista..

Vantaa-lisä erityisperustein

Jos perheen nuorimman lapsen sisaruksella on esim. kuntoutuksellisista syistä tarve varhaiskasvatukseen, oikeus Vantaa-lisään päätetään tapauskohtaisesti. Vantaa-lisää erityisperustein haetaan lomakkeella, jonka liitteeksi tarvitaan asiantuntijan lausunnot.

Isyysvapaa ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.
Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Poissaolo ilmoitetaan "Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana"- lomakkeella ja sen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä.
Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan toimiiko hoitopaikka palvelusetelillä vai yksityisen hoidon tuella. Palvelusetelillä toimivassa päiväkodissa asiakasmaksu voi olla enintään 30 euroa suurempi kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää asiakasmaksun. Perhe hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan lakisääteistä tukea ja Vantaan kaupungin päättämiä kuntalisiä.

 • hoitoraha / kk /lapsi: 173.95 euroa
 • tulosidonnainen hoitolisä / kk / lapsi: 0 - 146,29 euroa

Kuntalisä

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai perheen palkkaamalle työsopimussuhteiselle hoitajalle

 • alle 3-vuotiaan lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi: 290,00 euroa
 • 3-6-vuotiaan lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi: 180,00 euroa

Yksityiseen päiväkotiin tai ryhmäperhepäiväkotiin

 • alle 3-vuotiaan lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi: 600,00 euroa
 • 3-6-vuotiaan lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus / kk / lapsi: 350,00 euroa

Kuntalisä esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuksesta maksetaan yksityisen hoidon tuen lakisääteistä hoitorahaa 64,00 e/kk ja tulosidonnaista hoitolisää 0 - 73,15 e/kk. Kuntalisä on 100 e/kk.

Yksityisen hoidon tukea esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan Kelalta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Yksityisen hoidon tuen lisäksi perhe maksaa palvelun tuottajalle.