Erityisen tuen järjestäminen

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki on aina suunnitelmallista ja oppilaan kokonaistilanteen huomioivaa. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki. Oppilaan HOJKS tarkistetaan kaksi kertaa lukuvuodessa.

Erityinen tuki voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämismahdollisuudet huomioiden:

  • muun opetuksen yhteydessä oppilaan lähikoulussa,
  • osittain tai kokonaan pienryhmässä oppilaan lähikoulussa tai
  • kaupunkitasoisessa pienryhmässä.

Oppilaalle sopiva opetusryhmä suunnitellaan yhdessä koulun, oppilaan, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Erityinen tuki kaupunkitasoisessa pienryhmässä

Oppilaan tuen tarpeen edellyttäessä, voidaan hänen opiskelunsa järjestää kaupunkitasoisessa pienryhmässä, joita ovat

  • Etappi-ryhmät (vuosiluokat 1-6)
  • Paja-ryhmät (vuosiluokat 7-9)
  • Poliopetuksen ryhmät (vuosiluokat 1-9)
  • Vammaisopetuksen ryhmät (vuosiluokat 1-9)

Pienryhmässä oppilaat voivat opiskella samalla luokalla tai luokassa voi olla eri luokka-asteiden oppilaita.

Ajankohtaista