Arviointi peruskoulussa

Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin arvosanojen ja todistusten antamista. Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta. Ohjaavan palautteen avulla oppilas ymmärtää omaa oppimistaan ja tunnistaa vahvuuksiaan. Myös huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Arvioinnille on perusopetusta koskevassa lainsäädännössä asetettu kaksi toisiaan täydentävää tehtävää:

  • ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua
  • arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointi perustuu kaikille kouluille yhteisiin valtakunnallisiin periaatteisiin. Arvioinnin periaatteisiin kuuluvat muun muassa yhdenvertaisuus, johdonmukaisuus ja monipuolisuus. Nämä kaikki määritetään opetussuunnitelman perusteissa kansallisesti, ja niitä noudatetaan koko maassa kaikissa kunnissa.

Lyhyesti arvioinnista Vantaalla

Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia sekä lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Toinen väliarvioinneista toteutetaan arviointikeskusteluna opettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kesken ja toinen kirjallisesti välitodistuksena. Arviointikeskustelussa käytetään yhteistä kaupunkitasoista oppilaan itsearviointilomaketta.

Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, joka on arviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta.

Vuosiluokilla 1.-3. väli- ja lukuvuositodistuksissa käytetään sanallista arviointia ja vuosiluokilla 4.-9. numeroarviointia.

Mihin arviointi perustuu?

Arviointi perustuu oppiaineittain määriteltyihin vuosiluokan tavoitteisiin ja sisältöihin niillä vuosiluokilla, joille ei kansallisia kriteereitä ole määritelty. Kyseiset tavoitteet on asetettu kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa, ja ne on tarkennettu paikallisessa kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävässä arvioinnissa käytetään apuna opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä, joissa kuvataan, mitä oppilaan tulee osata, jotta hän voi saada oppiaineesta arvosanan 8.

Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta aina oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä.

Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistuksen arvosanat ovat merkityksellisiä, sillä opiskelijat valitaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pääsääntöisesti niiden perusteella.

Oppilaiden on tärkeää tiedostaa, että joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Esimerkiksi kotitaloutta, kuvataidetta ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saatu arvosana on myös päättöarvosana, mikäli oppilaan arvosana ei muutu oppilaan suorittamien taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien kautta. Historian ja musiikin opetus päättyy kahdeksannella luokalla, jolloin niistä silloin saadut arvosanat tulevat myös päättötodistukseen.

Päättötodistus

Oppilaalle annetaan päättötodistus yhdeksännen luokan lopuksi, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä (arvosana 5). Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen tulee arvosanaksi hyväksytty -merkintä. Tämä ei koske ruotsin kieltä, josta on oltava arvosana päättötodistuksessa riippumatta siitä, onko sitä opiskeltu valinnaisena vai kaikille yhteisenä aineena.

Tutustu Vantaan kaupunkitasoiseen opetussuunnitelmaan.

Ajankohtaista