Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö

Yhteisöllisessä hyvinvointityössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointityöhön kuuluu mm. kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm.

  • hyvinvointityön sisällyttämistä osaksi opetusta
  • lasten välisten suhteiden vahvistamista
  • myönteisen vuorovaikutuksen tukemista
  • kiusaamisen ehkäisyä
  • koulun kerhotoimintaa
  • aktiivista ja ohjattua välituntitoimintaa
  • oppilaan ja huoltajan osallisuuden vahvistamista

Koululla toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. Hyvinvointityötä koulussa johtaa koulun rehtori. YHR:ään kuuluu rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja (vuosiluokilla 7-9), koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. YHR:n toimintaan osallistuu sovitusti myös oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyötahot.

YHR:n jäsenten keskeisiä tehtäviä

Rehtori

Rehtori on kokonaisvastuussa koulunsa oppilashuoltotyöstä ja johtaa yhteisöllistä hyvinvointityötä. Toimii yleensä YHR:n puheenjohtajana ja vastaa käytännön työn organisoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Luokanopettaja/ erityisluokanopettaja/ luokanvalvoja

Tehtävänä on toimia oppilaan lähimpänä aikuisena koulussa ja vastaa oman luokkansa asioista ja arjesta koulussa ja ensimmäinen ja lähin yhteyshenkilö koulun ja kodin välillä.

Oppilaanohjaaja eli OPO

Opo on oppilaan ohjaamisen asiantuntija. Opo auttaa ja kannustaa oppilasta oman polun löytämisessä. Opo osallistuu myös jatko-opintojen suunnitteluun.

Erityisopettaja

Tukee ja ohjaa kasvun ja oppimaan oppimisen taitoja. Arvioi oppilaan tarvitsemaan tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on terveydenhuollon asiantuntija kouluyhteisössä.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin vastuualueena on erilaiset pulmat, jotka voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntiin, perhetilanteeseen tai vapaa-aikaan.

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa lasta ja nuorta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa.

Ajankohtaista