Opiskelu lukiossa

Opiskelijoita lukion käytävällä

Lukio-opinnot pähkinänkuoressa:

  • Oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, suoritettava enintään neljässä vuodessa.
  • Opinnot muodostuvat vähintään 150 opintopisteestä, joista noin 2/3 on pakollisia ja loput valinnaisia.
  • Lukio-opinnot koostuvat opintojaksoista. Opintojaksot voivat olla yhden tai useamman opintopisteen laajuisia ja käsitellä yhden tai useamman eri oppiaineen sisältöjä.
  • Yhden vuoden opinnot jakautuvat viiteen periodiin. Yhdessä periodissa opiskellaan noin 12 opintopistettä ja ne kestävät pääsääntöisesti 7 viikkoa.
  • Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, jossa kirjoitetaan vähintään viisi koetta. Kokeita saa uusia rajattomasti.

Oppitunnit ajoittuvat noin kello 8.15 – 16.15 välille. Tavallisen päivän aikana on useita eri oppitunteja. Oppituntien lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä työskentelyä. Työmäärä periodin aikana vaihtelee opintojaksovalintojen mukaan.

Periodin välissä on tuplaviikko, jolloin lukujärjestys on erilainen, niin että opinnot muodostuvat päivän aikana vain kahdesta opintojaksosta. Tämä mahdollistaa erilaiset tutustumiskäynnit ja pidempää aikaa vaativat perehtymiset tiettyyn teemaan. Tuplaviikoilla voi myös päättyä yksittäinen opintojakso.

Lisäksi jokaisen periodin lopuksi on päätösviikko. Päätösviikolla järjestetään kokeita tai muuta opintojakson päätökseen liittyvää loppukoontia.

Lukiossa opiskellaan erityisesti äidinkieltä ja kirjallisuutta, vieraita kieliä, matemaattisluonnontieteellisiä opintoja (esim. matematiikka, biologia), humanistis-yhteiskunnallisia opintoja (esim. historia), taito- ja taideaineita (esim. musiikki), opinto-ohjausta ja temaattisia opintoja.

Keskeinen osa sekä oppiainekohtaisia että oppiaineita yhdistäviä opintoja ovat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin pyritään kaikissa lukio-opinnoissa. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat: hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Opiskelija saa tarpeidensa mukaista opintoihin ja jatko-opintoihin liittyvää ohjausta. Opintojen alussa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä. Jatkossa myös opintonsa keskeyttäneet ja jo valmistuneet ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet lukiolaiset ovat oikeutettuja saamaan ohjausta lukioltaan vuoden ajan opintojensa päätyttyä.