Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Vantaalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Vantaa on mukana tässä otoksessa.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Vantaalla laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tavoitteet toteutetaan leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Kokeilussa kokeilutoimintaan osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön arpomat toimipaikat. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilun koeryhmään poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Lue lisää kokeilusta ja tutkimushankkeesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana olevat toimipaikat Vantaalla

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Usein kysyttyä

Miten kokeilutoimipaikat on valittu?

Opetus ja -kulttuuriministeriö vastaa satunnaisotannalla tehdystä kokeilutoimipaikkojen valinnasta. Kunta ei ole voinut vaikuttaa paikkojen valintaan. Kokeilutoimipaikkojen otanta perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Kuka pääsee kaksivuotiseen esiopetukseen? Voimmeko hakea itse lasta mukaan kokeiluun?

Perheet, eivät voi itse hakea lasta mukaan kokeiluun. Kaksivuotiseen esiopetukseen oikeutetut lapset ovat olleet kokeilutoimipaikaksi valikoituneessa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa otannan aikaan (maaliskuu 2021) tai kotona olevan lapsen perhe asuu tällaisen päiväkodin lähellä.

Lapseni on kokeilutoimipaikassa varhaiskasvatuksessa tai asumme päiväkotia lähellä. Milloin saamme tietoa kaksivuotisesta esiopetuksesta?

Kaksivuotiseen esiopetukseen pääsevien lasten huoltajat saavat kotiin infokirjeen sekä ilmoittautumisohjeet viikon 18-19 aikana. Kaksivuotiseen esiopetukseen tulee ilmoittautua 21.5. mennessä. Huoltajat voivat myös päättää lapsen suorittavan esiopetuksen tavoitteet muulla tavoin ja jättää ilmoittautumatta. Muu kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta tarkoittaa toimintaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kerhossa tai kotona. Vaikka perhe valitsisi muun tavoitteet saavuttavan toiminnan, lapsi kuuluu edelleen kokeilun koeryhmään ja hänestä tallennetaan kokeilun osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

Mitä verrokkiryhmään kuuluminen tarkoittaa?

Kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Eli käytännössä kaikki muut vantaalaiset 2016-syntyneet lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, mutta ovat asuneet Vantaalla otannan aikaan muodostavat verrokkiryhmän. Kyseiset lapset kuuluvat kokeilua koskevan seurantatutkimuksen piiriin. Lasten huoltajat saavat kotiin kirjeitse päätöksen verrokkiryhmään kuulumisesta.

Ajankohtaista