Esiopetuksesta kouluun

Lapset koulutiellä

Koulun aloittaminen on merkittävä tapahtuma sekä lapselle, huoltajille että lapsen kanssa työskenteleville. Tässä siirtymävaiheessa lapsen kanssa työskentelevät aikuiset vaihtuvat ja lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisen jatkumon säilyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Esiopetuksessa luodaan pohjaa lapsen elinikäiselle oppimiselle ja kouluun siirtymiselle

Esiopetusvuosi on lapsen elämässä itsessään merkityksellinen ja arvokas ajanjakso. Vuoden aikana esiopetuksessa vahvistetaan lapsen luottamusta omiin taitoihin, tuetaan positiivisen minäkuvan kehittymistä ja vahvistetaan kokemusta ryhmään kuulumisesta.

Koulu oppimisympäristönä tutuksi jo esiopetusvuoden aikana

Esi- ja alkuopetuksen toiminnallisen yhteistyön kautta lapset saavat kokemuksia koulusta oppimisympäristönä esimerkiksi yhteisten tapahtumien ja kouluvierailujen muodossa. Vantaalla jokaiselle esiopetuspaikalle on nimetty yhteistyökoulu, jossa esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteistyötä toteutetaan. Esiopetusvuoden aikana tehtävän yhteistyön lisäksi koulut järjestävät tutustumispäivän koulutulokkaille toukokuussa.

Eskarista ekalle -yhteistyö

Lapsen vahvuuksien huomioiminen sekä avoin yhteistyö huoltajien kanssa luovat perustan siirtymälle kouluun. Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheessa toteutuvan Eskarista ekalle yhteistyön tavoitteena on tarkoituksenmukaisen tiedon siirtäminen kouluun yhdessä perheiden kanssa ja tarvittaessa moniammatillista konsultaatiota hyödyntäen.

Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Tietoa koulun aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aikaisemmin löytyy perusopetuksen sivuilta.

Ajankohtaista