Opetus

Oppiminen on erilaista eri ikäisille. Alle kouluikäisille opetus on leikinomaista. Perusopintotasolla hankitaan kuvataiteen perustiedot ja -taidot, ja syventävissä opinnoissa itsenäistytään taiteentekijänä.

Opettaminen tapahtuu ryhmissä joissa on tavallisesti 12-14 oppilasta. Opetuskieli on suomi. Varhaisiän- ja perusopinnoissa ryhmä koostuu joko samanikäisistä tai kahden ikäryhmän oppilaista. Syventävissä työpajoissa ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle.

Varhaisiän opinnot (5-6v)

Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia. Oppituntimäärä on 34-68 tuntia vuodessa.

Perusopinnot (7-12v)

Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa hänelle on jo kehittynyt valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaansa ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä. Oppituntimäärä on 68-102 tuntia vuodessa.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7-12-vuotiaille myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmää Tikkurilassa. Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Syventävät eli työpajaopinnot (13-20v)

Syventävät opinnot eli työpajaopinnot valitaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Työpajaopintojen tavoitteena on syventää oppilaan taiteen tuntemusta ja oman ilmaisun kehittymistä.
Opetus rohkaisee oppilasta itsenäisempään työskentelyyn ja kannustaa kokeilemaan ja tutkimaan uusia tapoja tehdä kuvaa.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), Aurinkokiven koululla (Aurinkokivenkuja 1, Kivistö), ja Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppintuntien kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min.

Työpajat (13-14v) 2022-2023

Arkkitehtuuri, ympäristötaide ja muotoilu

Arkkitehtuurin työpajassa pääpaino on kolmiulotteisessa rakentelussa, jossa tutkitaan muotoja, rakenteita ja tiloja.

Lukuvuoden aikana syvennytään rakennus- ja tilasuunnitteluun sekä esinemuotoiluun pienoismallirakentelun ja muotoiluprojektien kautta.

Työpajassa pyritään tekemään retkiä ajankohtaisiin näyttelyihin tai merkittäviin arkkitehtuurikohteisiin.

Työpajassa suunnitellaan ympäristötaideteos luontoon tai rakennettuun ympäristöön.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Keramiikka, kuvanveisto ja 3-ulotteinen taide

Keramiikka- ja kuvanveistotyöpajassa on mahdollisuus syventää taitojaan kolmiulotteisessa työskentelyssä ja toteuttaa omia projekteja.

Työpajassa tutustutaan erilaisiin savimateriaaleihin, tekniikoihin ja pintakoristeluihin.

Työpajassa muotoillaan esimerkiksi veistoksia ja käyttöesineitä.

Kuvanveistossa voidaan käyttää monenlaisia materiaaleja.

Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Kuvitus ja sarjakuva

Työpajassa piirretään ja maalataan käsin ja digitaalisesti. Sanat, tekstit ja kertomukset muodostavat kuvallisen työskentelyn lähtökohdan.

Opiskelemme ideointitekniikkoja ja visuaalisen kerronnan välineitä. Tutustumme hahmojen luomiseen, erilaisiin piirustus- ja kuvitustekniikkoihin ja sarjakuvakerronnan perusteisiin.

Harjoittelemme myös kuvan käyttöä graafisessa tuotteessa ja tekstin liittämistä kuvakokonaisuuteen.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Laaja kuvataide

Työpajassa oppilasta rohkaistaan omien tavoitteiden asettamiseen ja oman taiteenalan valitsemiseen.

Työpajassa voidaan työskennellä rinnakkain eri välineillä ja tekniikoilla yhteisen teeman parissa, jolloin oppilas laajentaa käsitystään kuvataiteen eri mahdollisuuksista ja ilmaisu tavoista.

Erilaiset kokeilut ja tekniikoiden yhdistäminen on myös mahdollista. Työpajassa käytetään maalauksen, piirustuksen, rakentelun, keramiikan, valokuvan, videon ja grafiikan välineitä.

Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella, Kivistössä ja Myyrmäessä.

Mediataide

Työpajassa pääpaino on digitaalisessa ilmaisussa.

Työpajassa tutustutaan digitaaliseen piirtämiseen ja maalaamiseen, valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja liikkuvaan kuvaan.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden omat mediaympäristöt sekä kehitetään kriittistä medialukutaitoa.

Tutustumme mediataiteelle ominaisiin työskentely- ja esitystapoihin nykytaiteen kentällä.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Viiva ja väri: piirustus, maalaus, grafiikka

Työpajassa tutustutaan erilaisiin piirustus- ja maalaus- sekä taidegrafiikan tekniikoihin (lyijykynä, hiili, pastelliliitu, tussi, akvarelli, guassi, akryyli, öljyväri, koho- ja syväpainotekniikat).

Tavoitteena on tutustua laajemmin sommittelun, viivan, värien sekä valon ja varjon merkitykseen kuvassa. Työpajassa oppilasta rohkaistaan etsimään omaa ilmaisuaan sekä laajentamaan taiteen tuntemustaan.

Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Myyrmäessä, Kivistössä.

Työpajat (15-20v) 2022-2023

Arkkitehtuuri, ympäristötaide ja muotoilu

Arkkitehtuurin työpajassa pääpaino on kolmiulotteisessa rakentelussa, jossa tutkitaan muotoja, rakenteita ja tiloja.

Lukuvuoden aikana syvennytään rakennus- ja tilasuunnitteluun sekä esinemuotoiluun pienoismallirakentelun ja muotoiluprojektien kautta.

Työpajassa pyritään tekemään retkiä ajankohtaisiin näyttelyihin tai merkittäviin arkkitehtuurikohteisiin.

Työpajassa suunnitellaan ympäristötaideteos luontoon tai rakennettuun ympäristöön.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Digitaalinen piirustus ja maalaus

Työpajassa tutustutaan laaja-alaisesti erilaisiin digitaalisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin syventäen perusopinnoissa saatuja taitoja.

Tavoitteena on sekä oppilaan oman ilmaisun että taiteen tuntemuksen laajentaminen ja syventäminen. Syvennytään sommittelun, värien sekä valon ja varjon merkitykseen kuvassa.

Tutustumme työpajassa ajankohtaisiin ilmiöihin ja digitaalitekniikan kehityksen luomiin mahdollisuuksiin. Tutuiksi tulevat niin erilaiset ohjelmistot kuin työvälineetkin.

Yhdistämme digitaaliseen ilmaisuun myös piirustuksen ja maalauksen perinteisiä välineitä. Käytämme ammattilaistasoisia välineitä muun muassa Adobe Creative Cloudin ohjelmistoja.

Työpaja toimii Myyrmäessä.

Keramiikka, kuvanveisto ja 3-ulotteinen taide

Keramiikka- ja kuvanveistotyöpajassa on mahdollisuus syventää taitojaan kolmiulotteisessa työskentelyssä ja toteuttaa omia projekteja.

Työpajassa tutustutaan erilaisiin savimateriaaleihin, tekniikoihin ja pintakoristeluihin.

Työpajassa muotoillaan esimerkiksi veistoksia ja käyttöesineitä.

Kuvanveistossa voidaan käyttää monenlaisia materiaaleja.

Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Kuvitus ja sarjakuva

Kuvituksen ja sarjakuvan syventävässä työpajassa piirretään ja maalataan käsin ja digitaalisesti. Sanat, tekstit ja kertomukset muodostavat kuvallisen työskentelyn lähtökohdan.

Kuvan ja sarjakuvan teossa otetaan huomioon tuleva julkaisupaikka. Hahmon suunnittelussa mietitään hahmon käyttötarkoitusta. Graafisen tuotteen suunnittelussa (kirjan kansi, kirjan kansi, mainoskuvitus tms) etsitään yhteyteen sopivimpia ilmaisukeinoja.

Työskentely on valmentavaa työpajaa tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa. Eri kuvitustekniikkojen hallintaa syvennetään ja monipuolistetaan. Oppilaan kykyä omaehtoiseen kuvalliseen ideointiin ja omaan tarinankerrontaan vahvistetaan. Taitojen kertyessä oppilas voi etsiä ilmaisulleen sopivimpia tekniikkoja, ja häntä rohkaistaan työskentelemään entistä enemmän omista tavoitteistaan lähtien.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Laaja kuvataide

Työpajassa oppilasta rohkaistaan omien tavoitteiden asettamiseen ja oman taiteenalan valitsemiseen.

Työpajassa voidaan työskennellä rinnakkain eri välineillä ja tekniikoilla yhteisen teeman parissa, jolloin oppilas laajentaa käsitystään kuvataiteen eri mahdollisuuksista ja ilmaisu tavoista.

Erilaiset kokeilut ja tekniikoiden yhdistäminen on myös mahdollista. Työpajassa käytetään maalauksen, piirustuksen, rakentelun, keramiikan, valokuvan, videon ja grafiikan välineitä.

Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella, Kivistössä ja Myyrmäessä.

Maalaus ja piirustus

Työpajassa syvennetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja taitoja.

Työpajan opinnot painottuvat maalaustekniikoihin (akvarelli, guassi, akryyli, öljyväri) ja niiden antamiin mahdollisuuksiin. Myös piirustustekniikoita hiotaan eteenpäin.

Oppilasta tuetaan omien tavoitteiden asettamiseen työskentelyssään sekä oman ilmaisun etsimiseen.

Taitojen kertyessä oppilas voi valita ilmaisulleen sopivan tekniikan ja häntä rohkaistaan omiin projekteihin.

Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa ja Myyrmäessä.

Mediataide 2

Työpajassa pääpaino on digitaalisessa ilmaisussa. Työpajassa syvennetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja taitoja.

Työpajassa työskennellään videon, animaation, digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä kuvankäsittelyn keinoin.

Perehdymme mediataiteelle ominaisiin työskentelytapoihin, kuten esimerkiksi valo-, ääni-, ja installaatiotaiteeseen.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden omat mediaympäristöt sekä kehitetään kriittistä medialukutaitoa. Tutustumme mediataiteeseen ja -taiteilijoihin jotka toimivat nykytaiteen kentällä.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Piirustus ja taidegrafiikka

Työpajassa syvennytään eri piirustustekniikoihin (lyijykynä, hiili, kuiva- ja öljypastelli, tussi jne.). Taidegrafiikan opinnoissa puolestaan työskennellään monipuolisesti koho- ja syväpainotekniikoilla (carborundum, kuivaneula, etsaus, akvatinta jne).

Työskentelyssä etsitään omanlaista viivaa ja erilaisten piirustusvälineiden ja grafiikan menetelmien antamia mahdollisuuksia.’

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Valokuva

Valokuvauksen työpajassa opiskellaan digitaalisen kuvaamisen teknisiä perustaitoja ja omaa visuaalista ilmaisua.

Tutustutaan valokuvauksen eri osa-alueisiin, kuten studio-, luonto- ja kaupunkikuvaukseen, abstraktiin ja kokeelliseen valokuvaukseen.

Työpajaan kuuluvat kuvausretket ja näyttelykäynnit sekä tutustuminen erilaisten valokuvataiteilijoiden töihin ja valokuvataiteen historiaan.

Työpaja toimii Tikkurilassa.

Lopputyö

Opiskelija voi tehdä lopputyön täytettyään 16 vuotta ja opiskeltuaan vähintään kolme vuotta työpajoissa. Lopputyö on itsenäisen työskentelyn näyte, jonka laajuus on 160 tuntia.

Lopputyöntekijöiden osallistuminen koulun järjestämiin lopputyöinfotilaisuuksiin on pakollista.

Lopputyöhön kuuluu: teos tai teossarja, työkirja eli portfolio työskentelystä ja itsearviointi, näyttely tai muu julkinen esitys. Lopputyö arvioidaan sanallisesti. Lopputyön arvioijia on vähintään kaksi.

Lopputyön ohjaus- ja tarkastusmaksu on 50 euroa.

Opintojen arviointi

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin opettajaltaan. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas voi tehdä lopputyön. Se sisältää teoksen, portfolion ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Lopputyöstä opiskelija saa kirjallisen arvion kahdelta arvioijalta.

Opintojensa päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Jos opinnot keskeytyvät ennen lopputyön tekemistä, oppilas saa pyydettäessä osallistumistodistuksen.

Lisätietoa opetustoiminnasta

Kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opetussuunnitelma on laadittu siten, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Laajan oppimäärän laskennallinen kokonaistuntimäärä on yhteensä 1300 oppituntia. Laajaan oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Tutustu 1.8.2018 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan.

Ajankohtaista