Opetus

Oppiminen on erilaista eri ikäisille. Alle kouluikäisille opetus on leikinomaista. Perusopintotasolla hankitaan kuvataiteen perustiedot ja -taidot, ja syventävissä opinnoissa itsenäistytään taiteentekijänä.

Opettaminen tapahtuu ryhmissä joissa on tavallisesti 12-14 oppilasta. Varhaisiän- ja perusopinnoissa ryhmä koostuu joko samanikäisistä tai kahden ikäryhmän oppilaista. Syventävissä työpajoissa ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle.

Varhaisiän opinnot (5-6v)

Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia. Oppituntimäärä on 34-68 tuntia vuodessa.

Perusopinnot (7-12v)

Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa hänelle on jo kehittynyt valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaansa ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä. Oppituntimäärä on 68-102 tuntia vuodessa.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7-12-vuotiaille myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmää Tikkurilassa. Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Syventävät eli työpajaopinnot (13-20v)

Opinnoissa tutustutaan vuosi kerrallaan kuvataiteen eri menetelmiin. Omaan ilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ovat työpajaopintojen tärkeimpiä tavoitteita. Oppituntimäärä on 102-162 tuntia vuodessa.

Työpajat 2020-2021

Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), Aurinkokiven koululla (Aurinkokivenkuja 1, Kivistö), ja Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppintuntien kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min.

Arkkitehtuuri ja muotoilu

Arkkitehtuurin työpajassa pääpaino on kolmiulotteisessa rakentelussa, jossa tutkitaan muotoja, rakenteita ja tiloja. Lukuvuoden aikana syvennytään rakennus- ja tilasuunnitteluun sekä esinemuotoiluun pienoismallirakentelun ja muotoiluprojektien kautta. Työpajassa pyritään tekemään retkiä ajankohtaisiin näyttelyihin tai merkittäviin arkkitehtuurikohteisiin. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Keramiikka & Nukke

Keramiikka- ja nukketyöpajan painotus on kolmiulotteisessa työskentelyssä. Keramiikassa opiskellaan valmistamaan käyttöesineitä ja veistoksia savesta, soveltaen erilaisia käsinrakentamisen tekniikoita. Nukketaiteen parissa opitaan valmistamaan ihmis-, eläin- tai fantasiahahmoja yhdistelemällä tarkoitukseen sopivia tekniikoita ja materiaaleja. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Kuvitus

Kuvitustyöpajassa piirretään ja maalataan käsin ja digitaalisesti. Tekstit ja kertomukset muodostavat työskentelyn lähtökohdan. Luomme hahmoja, opettelemme kuvakerronnan perusteita ja harjoittelemme erilaisia kuvitustekniikkoja. Harjoittelemme myös kuvan käyttöä graafisessa tuotteessa ja tekstin liittämistä kuvakokonaisuuteen. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Laaja kuvataide

Laajan kuvataiteen työpajassa syvennytään kuvataiteen eri osa-alueisiin, työskennellen mm. maalauksen, piirustuksen, rakentelun, keramiikan, valokuvan, videon ja grafiikan parissa. Työpajassa opiskelu on periodimaista ja työpajojen painoalueet vaihtelevat opetuspisteittäin.
Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa, Kartanonkoskella, Kivistössä ja Myyrmäessä.

Mediataide

Mediataiteen työpajassa pääpaino on digitaalisessa ilmaisussa. Työpajassa tehdään videotaidetta ja animaatioita sekä opitaan editoimaan niitä. Lisäksi työpajassa tutustutaan mediataiteen työskentelytapoihin, kuten digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja installaatiotaiteeseen. Opetuksen sisältöjä rakennetaan jokaisen omista mediaympäristöistä ja -välineistä käsin, kehittäen kriittistä medialukutaitoa. Lukuvuoden aikana perehdytään mediataiteelle ominaisiin esitystapoihin sekä verkossa että nykytaiteen kentällä. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Piirustus ja maalaus

Piirustuksen ja maalauksen työpajassa tutustutaan laaja-alaisesti erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin syventäen perusopinnoissa saatuja taitoja. Tavoitteena on sekä oppilaan oman ilmaisun että taiteen tuntemuksen laajentaminen ja syventäminen. Työpajassa tutustutaan öljyvärimaalauksen lisäksi mm. akryyli- guassi ja akvarellimaalaukseen ja opetellaan valmistamaan maalauspohjat. Syvennytään sommittelun, värien sekä valon ja varjon merkitykseen kuvassa.Työpaja toimii Tikkurilassa, Korsossa ja Myyrmäessä.

Digitaalinen piirustus ja maalaus

Digitaalisen piirustuksen ja maalauksen työpajassa sisällöt ovat samat kuin piirustus ja maalaus A:ssa, tämän lisäksi työskentelyssä otetaan käyttöön digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen antamat mahdollisuudet. Työpaja toimii Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka

Työpajassa opiskellaan eri piirustus ja maalaustekniikoita sekä taidegrafiikan menetelmiä. Öljyvärimaalauksen lisäksi työpajassa perehdytään mm. akryyli- guassi ja akvarellimaalaukseen.Taidegrafiikan opinnoissa tutustutaan koho- ja syväpainotekniikoihin, kuten kuivaneula, etsaus ja akvatinta, joihin kuuluu painolaatan valmistaminen ja sen vedostaminen.Työpaja toimii Tikkurilassa.

Valokuva

Valokuvauksen työpajassa opiskellaan digitaalisen kuvaamisen teknisiä perustaitoja ja omaa visuaalista ilmaisua.Tutustutaan valokuvauksen eri osa-alueisiin, kuten studio-, luonto- ja kaupunkikuvaukseen, abstraktiin ja kokeelliseen valokuvaukseen. Työpajaan kuuluvat kuvausretket ja näyttelykäynnit sekä tutustuminen erilaisten valokuvataiteilijoiden töihin ja valokuvataiteen historiaan. Työpaja toimii Tikkurilassa.

Lopputyö

Opiskelija voi tehdä lopputyön täytettyään 16 vuotta ja opiskeltuaan vähintään kolme vuotta työpajoissa. Lopputyö on itsenäisen työskentelyn näyte, jonka laajuus on 160 tuntia.

Lopputyöntekijöiden osallistuminen koulun järjestämiin lopputyöinfotilaisuuksiin on pakollista.

Lopputyöhön kuuluu: teos tai teossarja, työkirja eli portfolio työskentelystä ja itsearviointi, näyttely tai muu julkinen esitys. Lopputyö arvioidaan sanallisesti. Lopputyön arvioijia on vähintään kaksi.

Lopputyön ohjaus- ja tarkastusmaksu on 50 euroa.

Opintojen arviointi

Perus- ja syventävissä opinnoissa oppilas saa vuosittain kirjallisen arvioinnin opettajaltaan. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas voi tehdä lopputyön. Se sisältää teoksen, portfolion ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Lopputyöstä opiskelija saa kirjallisen arvion kahdelta arvioijalta.

Opintojensa päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Jos opinnot keskeytyvät ennen lopputyön tekemistä, oppilas saa pyydettäessä osallistumistodistuksen.

Lisätietoa opetustoiminnasta

Kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opetussuunnitelma on laadittu siten, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Laajan oppimäärän laskennallinen kokonaistuntimäärä on yhteensä 1300 oppituntia. Laajaan oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Tutustu 1.8.2018 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan.