Lainsäädäntöä

Lainsäädännöt kokonaisuudessaan löydät Finlex® sähköisestä ajantasaisesta säädöskokoelmasta.

Alkoholilaki (1143/1994)

Elintarvikelaki (23/2006)

Järjestyslaki (612/2003)

Jätelaki (646/2011)

Kokoontumislaki (530/1999)

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)

Laki järjestyksenvalvojista (533/1999)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Pelastusasetus (407/2011)

Pelastuslaki (379/2011)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Tupakkalaki (963/1976)

Ulkoilulaki (606/1973)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)

Vesilaki (587/2011)

Vesiliikennelaki (463/1996)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Suosituksia

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus yhdenvertaisuuden huomioimiseksi tapahtumia järjestettäessä

Ajankohtaista