Jätehuolto ja loppusiivous

Jätehuolto

Tilaisuuden järjestäjän tulee hankkia tapahtumapaikalle tilaisuuden luonteeseen nähden riittävästi kannellisiä jätesäiliöitä. Järjestäjän tulee huolehtia tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapidosta tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Jätelaki velvoittaa kaikessa toiminnassa huolehtimaan siitä, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Jätteestä ei saa myöskään aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle ja jätteet on ensisijaisesti uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä.

Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että alueella on riittävästi jätteen keräysvälineitä ja että ne on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti. Tilaisuuden järjestäjä vastaa roskaantuneen alueen siivoamisesta ja jätteiden keräysvälineiden tyhjentämisestä. Keräysvälineet tulee tyhjentää päivittäin tai viimeistään niiden täyttyessä.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 22 §:n mukaan kaikissa yleisötilaisuudessa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:

  • pahvi ja muu kartonki, jos sitä syntyy vähintään 50 kiloa tapahtuman aikana
  • biojäte, jos sitä syntyy vähintään 50 kiloa
  • energiajätteeksi sopivat erät, kuten muovipakkaukset, kertakäyttöastiat ja muu kartonki, jos sitä ei kerätä 1. kohdan nojalla erikseen tai jos se ei kelpaa likaantumisen tai muun syyn johdosta aineena hyödynnettäväksi, jos sitä syntyy vähintään 50 kiloa
  • lasi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kiloa
  • metalli, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kiloa

Yleisötilaisuuden järjestäjä tilaa tarvittavat jäteastiat haluamaltaan yksityiseltä jätehuoltoyritykseltä. Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Lisätietoja jätehuollosta HSY:n asiakaspalvelusta. Lajitteluohjeita löytyy lisää HSY:n verkkosivulta.

Loppusiivous

Välittömästi tapahtuman jälkeen on tapahtuma-alue sekä sen ympäristö siivottava ja roskat on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan. Jätelain (646/2011) mukaan roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaajana pidetään myös huvi- tai muun sellaisen tilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena.

Ajankohtaista