Puistot ja viheralueet

Viheralueita ovat asemakaavan mukaiset kaikille avoimet puisto- ja lähivirkistysalueet. Vantaan viheralueiden päärungon muodostavat jokien ja suurimpien purojen varret.

Suurin osa Vantaan puistoista on varsin luonnontilaisia alueita, joihin on rakennettu puistokäytäviä, leikkialueita ja koira-aitauksia. Viheralueiden kirjo ulottuu laajoista viheraluekokonaisuuksista pieniin korttelipuistoihin.

Viheralueilla on kaupunkiekologisia, terveydellisiä, toiminnallisia, sosiaalisia, kaupunkikuvallisia, kulttuurisia ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä tehtäviä. Viheralueet myös parantavat asuin- ja yritysalueiden imagoa sekä vetovoimaa.

Vantaan viherverkosto on monipuolinen ja yhtenäinen. Viheralueiksi on varattu kaavoissa noin 50 % kaupungin pinta-alasta. Lähes kaikilla Vantaan kaupunkimaisesti rakennetuilla alueilla on alle 300 metrin matka lähimmälle virkistysalueelle.

Viheralueiden palveluita kehitetään viheralueohjelman palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Näitä ovat mm. ulkoilureitit, puistoleikkipaikat ja koira-aitaukset. Viheralueiden vetovoimakohteilla tarkoitetaan laajaa luonnon ja maiseman kannalta arvokasta sekä asukkaille erityisen merkityksellistä aluetta. Kaupungin tavoitteena on edistää näiden kehittämistä. Vetovoimakohteita ovat mm. Lammaslampi, Vantaankoski, Vetokannas, Tikkurilankoski, Korson keskuspuisto sekä Kuusijärven ulkoilualue.

Ajankohtaista