Luonnonsuojelualueet

Vantaalla on yli 1 000 hehtaaria luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita. Suojelualueiden koko vaihtelee muutamista aareista satoihin hehtaareihin. Luonnonsuojelualueet säilyttävät erilaisia elinympäristöjä ja niistä riippuvaisia lajeja sekä ovat arvokkaita virkistysalueita kaupungin asukkaille. Suojelualueet ovat myös tärkeitä opetuksen ja tutkimuksen kohteita.

Vantaan ensimmäinen luonnonsuojelualue perustettiin 1946, jolloin Tammistossa rauhoitettiin 7 hehtaarin alue tammimetsää ja pähkinäpensaslehtoa. Sen jälkeen uusia rauhoituspäätöksiä on tehty yli 40. Vuoden 2015 alussa rauhoitusalueita oli 1241 hehtaaria. Suurimmat suojelualuekokonaisuudet löytyvät Länsi-Vantaalta Petikko–Vestra-alueelta ja kaupungin itälaidalta Sipoonkorvesta. Jo rauhoitettujen luonnonsuojelualueiden lisäksi Vantaan yleiskaavassa on luonnonsuojelualuevarauksia, jotka on tarkoitus rauhoittaa tulevaisuudessa.

Suojelualueiden merkitys

Luonnonsuojelualueet ovat Vantaan viherverkoston ydinalueita, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta koko kaupungin alueella. Vantaan alueella elää kaksi erityisesti suojeltua lajia, joiden elinalue Mätäojanlaaksossa Länsi-Vantaalla on rajattu suojelualueeksi. Erityisesti suojellut lajit ovat pieni kämmekkä, sääskenvalkku, sekä kovakuoriainen, halavasepikkä.

Luonnonsuojelualueiden hoito

Vantaan luonnonsuojelualueiden hoidon tavoitteena on säilyttää elinkelpoisena kullekin luonnonsuojelualueelle tyypillinen luonnonympäristö ja luontoarvot, ylläpitää niille tyypillistä kasvi- ja eläinlajistoa sekä turvata paikallisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisten eliöiden esiintymät. Tarvittaessa kullekin suojelualueelle laaditaan yksityiskohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa otetaan huomioon alueen lajiston elinympäristövaatimukset, muut suojelutavoitteet ja määritellään mahdollisten hoitotoimenpiteiden kiireellisyys.

Luonnonsuojelualueet kartalla

Ajankohtaista