Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutilaa (nro 002424)

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt

Havainnekuva

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan osittain rakentamattomaksi jääneille pysäköintitonteille sekä vähäisin osin asuinkorttelialueeksi muuttuville katu- ja viheralueille. Hiirakkokujan jatke muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi. Viheryhteys Hiirakkokujan päästä säilytetään. Autopaikat sijoitetaan maantasoon sekä rakennettavaan pysäköintilaitokseen.

Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 330 uutta asuntoa, noin 500 asukkaalle. Alueella jo olevissa kuudessa talossa kerrosalaa on 19 850 kem2 ja 257 asuntoa.

Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan keskustassa, Hakunilantien itäpuolella noin 300 m Kyytitien ja Hakunilantien risteyksestä etelään. Kaavamuutosaluetta rajaa lännessä Hakunilantie, idässä Hevoshaan puisto, pohjoisessa Raudikkopolku ja etelässä Hiirakkokuja sekä Hevoshaanpolku.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Hakijoiden tavoitteena on rakentaa omistamiensa asuinkerrostalojen pysäköintialueille sekä osin nykyiselle katu- ja viheralueelle uusia asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitettaisiin uuteen rakennettavaan pysäköintitaloon ja osittain pihoihin. Hankkeen tavoitteena on eheyttä ja tiivistää kaupunkirakennetta lisärakentamalla sekä kehittää kaupunkikuvaa erityisesti Hakunilantien suuntaan.

Kaupungin tavoitteena on lisätä asemakaavavarantoa siten, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta. Tavoitteena on kohtuuhintainen, laadukas ja toteuttamiskelpoinen asuntotuotanto. Kaavoituksella turvataan rakennettujen alueiden kehittäminen.

Asemakaavamuutoksessa esitetään alueelle uusia asuinkerrostaloja kerrosalaltaan yhteensä 17 600 k-m2. Lisäksi liiketilaa vaaditaan yhteensä 100 k-m2. Hakunilantien varren talot esitetään kerroskorkeudelle 5-9. Hiirakkokujan päädyn korttelin 94005 rakennukset on esitetty kerroskorkeudelle 9.

Hiirakkokujan pääty muutetaan katualueesta pysäköintialueeksi (LPA). Hevoshaan puistoa laajennetaan siten, että Hiirakkokujalta lähtevä ulkoilureitti sijaitsee VL-alueella.

Uusien rakennusten rakentamisen mahdollistaa alkuperäisestä keventynyt pysäköintinormi ja Hiirakkokujan katualueiden laajennusten muuttaminen tonttimaaksi. Maantasopysäköintipaikoiksi tulee jäämään 93 autopaikkaa ja loput sijoitetaan alueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Kaavamuutosalueella sijaitsevien olemassa olevien rakennusten rakennuspaikkojen rakennusoikeutta ei muuteta nykyisestä.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 31 314 m².

Hakija

Asemakaavamuutosta ovat hakeneet kiinteistöjen omistajat Asunto Oy Hiirakkokuja 6, SATO sekä sen hallinnoimat Kiinteistö Oy M2-kodit ja SATOkoti 24 Oy sekä Y-säätiö ja sen hallinnoima Vatro-talot 5 Oy

Kaavan nro 002424 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty) 12.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2019

Kaavaan liittyviä selvityksiä

Hiirakkokujan melu- ja tärinäselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2.1.2020

Hiirakkokuja melu- ja tärinäselvitys, Liite 1
Hiirakkokuja melu- ja tärinäselvitys, Liite 2
Hiirakkokuja melu- ja tärinäselvitys, Liite 3
Hiirakkokuja melu- ja tärinäselvitys, Liite 4

Hulevesiselvitys ja -suunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 30.4.2020

Pihasuunnitelma, Nomaji, 2.7.2021

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter