Apotissa ammattilaiset tarkastelevat vain niitä tietoja, joita asiakas- tai hoitosuhde edellyttää

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala otti käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin 11.5.2019. Apotissa yhdistettiin ensimmäistä kertaa maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Tällä tavoiteltiin sitä, että asiakasta tai potilasta koskeva, eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarvittava tieto on ajantasaisesti ja turvallisesti tarvittaessa saatavilla hoito- ja palvelupaikasta riippumatta. Tämä parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hoidon ja palvelun laatua.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on varmistettava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa toimimaan eri palveluissaan yhteistyössä, mutta tietojen käyttöä koskevat tietosuojasäädökset eivät mahdollista käytännön työssä yhteistyön toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavien lakien edellyttämällä tavalla. Vantaan kaupunki on Apottia koskevassa päätöksenteossaan halunnut painottaa yhteistyön täysimääräistä toteutumista asiakas- ja potilasturvallisuuden ja palveluiden yhteensovittamisen parantamiseksi.

Esimerkiksi sosiaalihuoltolaki velvoittaa huolehtimaan, että sosiaalihuollon asumispalveluissa oleva asiakas saa tarpeelliset terveydenhuollon palvelut. Sosiaalihuoltolaki määrittää myös, että useissa perheiden palveluissa tulee sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilökunnan työskennellä yhteistyössä. Lisäksi sosiaalipäivystyksen on lain mukaan toimittava yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Kuitenkin käyttöoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin tulisi tällä hetkellä määritellä eri lakien perusteella niin, ettei työntekijä näe lähtökohtaisesti toisen rekisterin tietoja ilman asiakkaan suostumusta tai viranomaisen tietopyyntöä. Tämä hidastaisi asiakkaan palveluun pääsyä ja oikeaan palveluun tai hoitoon ohjautumista.

Miten asiakkaan tietosuojasta huolehditaan Apotissa?

Apotissa Vantaan asiakas- ja potilastiedot ovat samassa järjestelmässä, mutta teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat erotettuna toisistaan eri rekisterikokonaisuuksissa: sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rekistereissä. Ammattilaisille on Apottiin tehty yksilöidyt käyttövaltuudet, joiden puitteissa he pääsevät tarkastelemaan vain niitä tietoja, joihin heillä on lupa. Lähtökohtaisesti ammattilainen ei näe tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajojen yli. Joissakin palveluissa on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä nähdä rajatusti tietoja toisesta rekisteristä. Ammattilaiset saavat kuitenkin, kuten ennenkin, katsoa tietoja vain niiden asiakkaiden ja potilaiden osalta, joihin heillä on hoito- tai asiakassuhde sillä hetkellä. Tällöinkin katsotaan tiedoista vain sellaisia, joiden tarkasteluun on asiallinen syy. Kaikista käynneistä asiakas- ja potilastiedoissa jää Apottiin lokitieto.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavista laeista ja tietosuojasta tulee käydä kansallinen keskustelu

Nykyinen lainsäädäntö on pirstaleista, vanhentunutta ja jopa ristiriitaista. Lainsäädäntö ei mahdollista aitoa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja yhteistyötä, jota potilaan tai asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatisi.

Vantaan kaupunki on oma-aloitteisesti käynnistänyt tietosuojavaltuutetulle kuulemispyynnön ennen Apotin käyttöönottoa. Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa on kesken. Lisäksi Vantaa on ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Tuusulan ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat ja HUS sekä Oy Apotti Ab järjestävät yhteistyössä 19.9.2019 seminaarin. (Crowne Plaza, Helsinki, klo 9-12). Seminaarissa tuodaan esimerkkien kautta esille nykylainsäädännön ongelmia ja pyritään löytämään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.

Julkaistu: 24.7.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter