Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Kvartsikulman kaavaa Kivistössä

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 13.4. Lautakunnalle esiteltiin muun muassa Kvartsikulman asemakaava ja asemakaavamuutos Kivistössä. Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti Lapinkylän asemavarausta ja mahdollistetaan koteja noin 1000 asukkaalle. Suunnitelma edistää kävelijäystävällisen, elävän ja urbaanin, laadukkaan keskusta-alueen toteutumista. Alueen ratkaisuissa vehreys, ekologisuus ja resurssiviisaus ovat keskeisiä tekijöitä. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville (asia 14).

Noin 3,5 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä.

Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kahdeksaan. Alueelle on mahdollista toteuttaa monipuolista asuntorakentamista. Perinteisten piste- ja lamellikerrostalojen lisäksi alueelle voidaan toteuttaa rivitaloja tai kaupunkipientalotyyppistä rakentamista. Osaan maantasokerrokseen sijoittuviin asuntoihin on mahdollista toteuttaa huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja. Liiketiloja on suunniteltu asuinrakennusten maantasokerroksiin Lumikvartsinkadun ja Sinikvartsinkadun varteen sekä keskustatoimintojen kortteliin, johon sijoittuu myös koko kaava-aluetta palveleva viisikerroksinen pysäköintilaitos.

Pohjoisessa alue rajautuu Kvartsijuonenpuiston metsäalueeseen. Tämä lähivirkistysalue laajentaa nykyistä Kvartsijuonenpuistoa ja vahvistaa osaltaan liito-oravan sekä lahokaviosammalen elinaluetta, sillä olemassa oleva puusto säilytetään ja tarvittaessa istutetaan uusia puita liito‐oravien reittien turvaamiseksi. Asemakaava-alueella tulee myös tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Nähtäville päätettiin esittää myös seuraavat kaavamuutokset:

  • Mikkolan laajennuksen asemakaava, joka mahdollistaa uuden kerrostalon rakentamisen Pihkalantien varrelle (asia 6).
  • Roselundin asemakaava Havukoskella, joka mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin (asia 8).

Alkavia kaavatöitä Hämeenkylässä ja Vaaralassa

Hämeenkylässä Ainontien varrelle suunnitellaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista, tontilla sijaitsee nykyisin keskusvarastorakennus ja maanomistaja suunnittelee alueelle tuotantotiloja, liiketilaa sekä varasto- ja toimistotilaa nykyistä rakennusta säästäen. Vantaan ratikan varikkoalueen suunnittelu on alkanut Vaaralassa. Lisää ratikkavarikosta erillisessä tiedotteessa.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat . Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi kokouksessa päätettiin muun muassa varata tontit Kivistöstä Lujatalo Oy:lle (asia 17) ja Ylästöstä Sajucon Oy:lle (asia 18) vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten. Molemmista tonteista kaupunki järjesti tarjouskilpailut. Tonttivaraukset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.4.2021 
(muokattu: )