Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista tukee Vantaan ilmastotyötä

Metsää Vantaalla

Vantaan hiilivarastoista ja -nieluista on saatu uutta tietoa, kun pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY teettivät selvityksen maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseesta syksyllä 2020. Tieto tukee ilmastotyön etenemisen seurantaa ja tuo pääkaupunkiseudun hiilinielut kartalle ja entistä näkyvämmäksi osaksi maankäytön suunnittelua.

Kasvavaa hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi. Hiilivarasto kasvaa erityisesti metsissä hiilen sitoutuessa kasvillisuuteen, joten metsäalueet toimivat hiilivarastojen lisäksi tärkeinä hiilinieluina.
Vuonna 2019 Vantaan hiilinielut sitoivat noin 14 prosenttia Vantaan alueella syntyneistä päästöistä.

Selvityksessä arvioitiin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoja ja niiden vuosittaista muutosta. Selvityksen mukaan merkittävimmät hiilivarastot sijaitsevat pääkaupunkiseudun metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin turvemailla. Vantaan suurimmat hiilinielut sijaitsevat Länsi-Vantaalla Petikon alueella ja Itä-Vantaalla Sipoonkorvessa.

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa sellaisen tilan saavuttamista, jossa hiilidioksidipäästöt ja hiilinielut ovat yhtä suuria. Selvityksen tuloksia hyödynnetään hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen seurannassa ja hiilineutraaliustoimenpiteiden suunnittelussa.

”Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä säilyttää mahdollisimman paljon hiilivarastoja ja -nieluja, kun kaupunki tulevina vuosina kasvaa ja Vantaan alueelle rakennetaan lisää”, kertoo Vantaan ympäristöpäällikkö Jari Viinanen.

Hiilinieluja voidaan varjella maankäytön ratkaisuilla.

”Uusi yleiskaava ohjaa monin paikoin kaupunkirakenteen tiivistämiseen asukasmäärän kasvaessa. Samalla säästyy laajempia metsäkokonaisuuksia rakennettujen alueiden ulkopuolella. Tämän lisäksi asemakaavoituksessa asetetaan jokaiselle rakennettavalle tontille ehdot tontin vihertehokkuudelle, eli sille, paljonko tontin tulee sisältää vihreää, kasvillisuuden peittämää pinta-alaa. Määräyksellä tavoitellaan viihtyisää ja vehreää elinympäristöä, mutta vihertehokkuus on tärkeää myös hiilidioksidin sitomisen kannalta”, kertoo Vantaan yleiskaavapäällikkö Mari Siivola.

Lisätietoja:

Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista (HSY)
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt (HSY)

Julkaistu: 19.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter