Arbetet i modellen En barnvänlig kommun inleds i Vanda

Finlands UNICEF har valt Vanda stad med i modellen En barnvänlig kommun. Under år 2021 påbörjar sju andra kommuner arbetet i modellen En barnvänlig kommun.

Modellen En barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunen att fatta sådana beslut i kommunens förvaltning och service och i barnens vardag som är de rätta med tanke på barnens välbefinnande. Den hjälper kommunerna att garantera att barnens rättigheter förverkligas så bra som möjligt i varje barns vardag, också för de barn som har det sämre ställt.

– I Vanda har vi redan gjort mycket för att barnets rättigheter ska förverkligas, men vi har ännu en hel del arbete framför oss. Vi vill bland annat utveckla barns och ungdomars deltagande i beredningen av sådana beslut som gäller dem, säger Katri Kalske, biträdande stadsdirektör i Vanda stad.

UNICEF:s modell En barnvänlig kommun är bevisligen ett effektivt verktyg för kommunerna i arbetet med att främja barnets rättigheter. Modellen överensstämmer också med det nationella barnstrategiarbetet. Den baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella modell Child Friendly Cities. I Finland har modellen tillämpats sedan år 2012. I början av år 2021 är 44 kommuner runt om i Finland med i modellen. I dessa kommuner bor närmare 50 procent av alla barn som är bosatta i Finland.

– Modellen hjälper oss i Vanda att hitta de delområden inom vilka staden bör utvecklas när det gäller barnets rättigheter, sammanfattar Tia Ristimäki, koordinator för barn- och ungdomsservicen. – Dessutom hjälper modellen oss att identifiera vad vi bör göra för att barnens rättigheter ska förverkligas så genomgående som möjligt i Vanda.

– Kommunen är inte ensam i utvecklingsarbetet, eftersom vi systematiskt följer hur arbetet framskrider. För nya kommuner som inleder sitt utvecklingsarbete i modellen tar det cirka två år innan utmärkelsen beviljas, säger Sanna Koskinen, specialsakkunnig i barnvänlig förvaltning vid Finlands UNICEF.

Kommunen kan för ett lyckat utvecklingsarbete beviljas utmärkelsen En barnvänlig kommun av UNICEF.

– Barnvänlighet är ur ett mänskligt och juridiskt perspektiv det rätta verksamhetssättet. En investering i ett gott liv för barn tryggar också en hållbar framtid för hela kommunen, säger Sanna Koskinen vid Finlands UNICEF.

– Vanda stad vill särskilt satsa på att utveckla jämlikheten och delaktigheten för barn och unga. Arbetet i modellen En barnvänlig kommun inleds denna vår med en organisering av koordineringsgruppen och inledande utbildning. Utgående från en kartläggning av nuläget tillsammans med barn och ungdomar gör vi upp en verksamhetsplan, som vi sätter igång med att förverkliga, säger Tia Ristimäki.

Vanda har som mål att få UNICEF:s utmärkelse En barnvänlig kommun under år 2023.

Julkaistu: 11.2.2021 
(muokattu: )