Uusi yleiskaava vahvistaa keskustoja

Koko Vantaan yleiskaavalla kaupunki ohjaa maankäytön kehitystä. Tavoitevuosi on 2050. Suunnitelman taustalla ovat mm. kaupungistuminen ja vahvan kasvun jatkuminen, kestävyyden kaikki näkökulmat sekä segregaation uhka.

Yleiskaava ohjaa kaupungin kasvun nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja uudistaen. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, joista varsinkin pääkeskukset Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat ja laajenevat merkittävästi. Vahvinta kasvu on Vantaan ratikan varrella, mutta joukkoliikenne täydentyy myös muilla yhteyksillä ja solmukohdilla. Uusina asemanseutuina mukana ovat Kivistön keskustan laajennus Lapinkylän asemalle, Vallinojan asemanseutu pääradan varressa sekä Länsisalmen metroasema Östersundomissa.

Yleiskaavaan on määritelty riittävästi työpaikka- ja asuntorakentamista. Työpaikkoja sijoittuu sekä keskuksiin että työpaikka-alueille. Lentomelualueista merkittävä osa on varattu työpaikkarakentamiseen, koska uutta asumista niille ei voi sijoittua. Asuntorakentaminen painottuu keskuksiin ja tiiviimmille alueille. Pientaloalueiden täydentymistä on hyvin maltillisesti. Palvelujen sijoittumisesta yleiskaava ohjaa vain tilaa vievimpiä kuten urheilupuistoja. Muilta osin tavoite riittävistä palveluista on nostettu yleiskaavamääräyksiin. Lähipuistoja ja virkistysalueita tulee varata riittävästi ja rakentamisen tulee olla vihertehokasta.

Yleiskaava turvaa vantaalaisen kulttuuriympäristön, luontoarvot ja viherrakenteen.

Hyväksyttävä yleiskaava koostuu kolmesta oikeusvaikutteisesta kartasta: kaavakartasta ja kahdesta liitekartasta. Yleiskaavaan kuuluu lisäksi selostus, joka avaa kaavan ratkaisuja ja sen tueksi on laadittu useita vaikutusten arviointeja ja selvityksiä. Yleiskaavaan tehty palautteen ja arviointien pohjalta täsmennyksiä, jotka koskevat muun muassa pientaloalueiden turvaamista, joen varren suojelua, kaupan ja liikenteen määräyksiä sekä ratikan linjausta. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle yleiskaavan hyväksymistä.

Lue lisää https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Ajankohtaiset asemakaavat

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan Hämevaaran Vieteririnteellä, jonne kaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia. Kyseessä on yleiskaavan täydennysrakentamiskohde. Tonteille on valmiit kadut ja kunnallistekniikka.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

- - Hämeenkylä, Santamäentie 15 missä entinen linja-autojen kääntöpaikka ja kevyen liikenteen väylä sekä muuta katualuetta muutetaan kolmeksi omakotitontiksi

- - Veromies, Annefred eteläinen alueelle sijoittuu kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle, monitoimirakennus Atomi, puistoalueita sekä katu- ja torialueita.

- - Veromies, Aviapolis eteläinen muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Avia-aukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Asuinrakentamisen määrää nostetaan. Alueelle rakennetaan noin 650 kotia noin tuhannelle asukkaalle.

Vantaa hakeutuu Unicefin Lapsiystävälliseksi kunnaksi

Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta malli tarjoaa kokonaisuuden, joka auttaa kuntia tekemään lasten kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja palveluissa sekä lasten arjessa. Se on vaikuttava väline lapsen oikeuksien edistämiseen.

Unicef edellyttää laaja-alaista sitoutumista pitkäjänteiseen työhön jokaisen lapsen hyvän elämän toteutumiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa lasten oikeuksien edistämistä kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa sekä tiedon jakamista lapsen oikeuksista. Lapset tulee nähdä tasa-arvoisina kunnan asukkaina, jotka ovat mukana päätöksenteossa sekä suunnittelemassa, kehittämässä ja arvioimassa omaa elinympäristöä, arkea ja palveluja.

Mikäli hakemus hyväksytään, laaditaan yhteistyösopimus. Unicef tarjoaa kehittämistyön tueksi materiaalia, koulutusta, sparrausta sekä valtakunnallisen verkoston tuen. Noin kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Tunnustusta myönnettäessä Unicef arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustuksen saamisen jälkeen kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja tämän toteutuessa tunnustus voidaan myöntää uudelleen.

Vantaalla mallia toteutetaan verkostomaisesti niin, että kehitystyötä tehdään kattavasti koko kaupungin alueella.

Vantaa myy tulkkausyhtiönsä

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Vantaa omistaa yhtiön osakkeista 99,6 prosenttia. Muut osakkaat ovat Helsinki, Espoo ja Kerava sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jotka omistavat yhden osakkeen kukin.

Tulkkaus on koronaepidemian aikana muuttunut pitkälti etätulkkaukseksi, joka edellyttäisi yhtiöltä merkittäviä investointeja. Omistajat ovat arvioineet, että nykyisten omistajien omistuksen säilyttäminen A-Tulkkaus Oy:ssä ei ole välttämätöntä, koska tulkkauspalvelut eivät ole niiden ydintoimintaa. Vantaan taloudellinen tilanne ja lähivuosien investointitarve ei mahdollista osallistumista yhtiön investointien rahoittamiseen. Sidosyksikkönä yhtiö ei voi myydä palveluitaan muille kuin omistajana oleville yhteisöille, mikä vaikeuttaa yhtiön toimintaa ja kehittämistä.

Osakkeet myydään Tulka Oy:lle, joka on kehittänyt erityisesti sähköisten alustojen, kuten mobiiliapplikaation, kautta tapahtuvaa tulkkaustoimintaa. Vantaan osalta kauppahinta on 2,85 miljoonaa euroa. Kaupan ehtona on, että Vantaa ostaa suorahankintana tulkkauspalvelut ostajalta siihen saakka, kunnes kaupunki on kilpailuttanut palveluiden hankinnan – maksimissaan kuitenkin vuoden ajan.

Julkaistu: 16.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter