Ympäristölautakunta lausui Vantaan Energian vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Vantaan ympäristökeskuksen ja ympäristöterveyden lausuntoa Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan vaarallisen jätteen polttolaitosta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 22.10.2020, minkä johdosta Vantaan ympäristölautakunta piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 19.10.

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Uuden polttolaitoksen sijoituspaikaksi on valikoitunut Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Laitoksella vastaanotettaisiin muun muassa maali- ja lääketeollisuuden prosesseissa syntyviä jätteitä, kotitalouksien vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä kuten lääkkeitä, jäteöljyjä, maaleja ja liuottimia sekä sairaalajätettä. Rumpu-uunissa poltettavat jätteet ovat kierrätyskelvottomia eli niitä ei voi hyödyntää muuten kuin energiana. Jätteet ovat peräisin pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueelta. Jätehuoltoyhtiöt vastaavat esikäsittelystä ja toimittavat jätteen teollisuustoimituksena polttolaitokselle.

Ympäristölautakunta nosti lausunnossaan esiin muun muassa seuraavaa:

Vaarallista jätettä viedään nykyisin ulkomaille käsiteltäväksi noin 120 000 tonnia vuodessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla syntyvän vaarallisen jätteen käsittely lähellä syntypaikkaansa on perusteltua muun muassa kuljetuksesta syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

Laitosalueella syntyvät jätevesikuormat, niiden epäpuhtauspitoisuudet ja vesistövaikutukset selvitetään. Lautakunta edellyttää, että arvioon on sisällytettävä riskitarkasteluna tilanne, jossa jätevesiviemäriin pääsee jäteveden käsittelyprosessia haittaavia tai jopa täysin lamauttavia aineita. On varmistettava, että ei pääse syntymään tilannetta, jossa Viikinmäen puhdistamon prosessi häiriintyy tai koko puhdistusprosessi estyy.

Pohjavesivaikutuksia on tarkoitus tarkastella hankkeen rakentamisalueella ja sen lähiympäristössä noin puolen kilometrin säteellä. Tarkastelualue on laajennettava käsittämään lähimpien asuinalueiden talousvesikaivot Länsisalmessa ja Kalliolaaksontiellä, katsoo ympäristölautakunta. Arviointiselostuksessa on myös tuotava esille mahdolliset vaikutukset Fazerilan pohjavesialueelle tai varmistettava arviointiohjelmassa esitetty etukäteisarvio, ettei vaikutuksia ole.

Ympäristölautakunta korostaa riskien huolellista arviointia. Käsiteltäessä vaarallisia jätteitä, voivat seuraukset mahdollisessa onnettomuus- ja häiriötilanteessa on vakavammat kuin poltettaessa tavanomaisia jätteitä. Riskien tunnistaminen, niiden estäminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Alueelta on olemassa jo paljon tietoa aiemmista ympäristövaikutusten arvioinneista ja eri toimijoiden ympäristövaikutusten tarkkailuista, joten nykytilanne on hyvin tiedossa. Nyt suunnitteilla oleva toiminta sijoittuisi olemassa olevan jätevoimalan ja sen tulevan laajennuksen viereen sekä alueelle, jossa on muitakin toimijoita, joten yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää.

Lisätietoja polttolaitoshankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista: linkki ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun.

Lautakunta päätti asiasta esityksen mukaan. Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter