Vantaan kouluihin rekrytoidaan lisää ammattilaisia oppilaiden hyvinvointia tukemaan

Koulujen turvallisuus on ollut paljon esillä julkisuudessa viime viikolla Kytöpuiston koulussa sattuneen väkivallanteon jälkeen. Vantaan kaupunki selvittää kyseisen tapauksen perusteellisesti ja ryhtyy myös toimenpiteisiin yleisen turvallisuuden parantamiseksi kouluissa. Kaiken kaikkiaan Vantaan koulut ovat rauhallisia oppimisympäristöjä.

Koulujen turvallisuuskysymyksiä selvitetään opetus- ja nuorisotoimen kanssa yhteistyössä. Asiaa käsitellään lähiaikoina myös luottamuselimissä. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo olevansa sekä järkyttynyt että ymmällään vakavasta väkivallasta alakoulussa. – Meillä on nykyisin kouluilla nuorisotyöntekijöitä yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Jatkossa kiinnitämme huomiomme yhä nuorempiin ja tulen osoittamaan budjetissa tähän rahoitusta. On myös syytä miettiä, mikä on netin osuus siinä, että ongelmat ja häiriökäyttäytyminen siirtyvät yhä nuorempiin. Nyt kyseessä siis ovat olleet alakoululaiset. Myös tekijöiden vanhempien täytyy osallistua tilanteen selvittämiseen. Suhtaudumme asiaan vakavasti, emmekä jätä sitä tähän, Viljanen painottaa.

Nuorisotyötä laajennetaan alakouluihin turvallisuuden parantamiseksi

Vantaalla on panostettu jo pitkään koulujen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän erityisnuorisotyön kehittämiseen on satsattu ja työstä on saatu tunnustusta myös valtakunnallisesti. Toisen asteen oppilaitoksissa ja yläkouluilla on muutaman vuoden ajan työskennellyt yhteensä 15 erityisnuorisotyöntekijää.

– Viime aikoina on huomattu, että yhä nuoremmilla oppilailla on levotonta käytöstä ja ongelmia koulunkäynnissä. Erityisnuorisotyöntekijät ovat turvallisia aikuisia, joilla on mahdollisuus kohdata nuoria kokonaisvaltaisesti ja tarjota tukea sekä kouluympäristössä että vapaa-ajalla. Siksi myös alakouluille ollaan palkkaamassa erityisnuorisotyöntekijöitä, kertoo kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand. 

Kiusaamisen vastaista työtä tehdään Vantaalla monilla toimivilla malleilla eri kouluissa. Kaupunkitasoista kiusaamisen vastaisen työn koordinointia on päätetty vahvistaa edelleen. Koordinaatiolla halutaan varmistaa, että kaikilla kouluilla on kiusaamisen vastaiseen työhön toimiva malli.

– Kaupunkitasoisella koordinaatiolla tuetaan hyvien käytäntöjen jakamista koulujen välillä. Myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Toiveena on, että jatkossa pystytään entistä paremmin puuttumaan kiusaamiseen systemaattisesti ja ennaltaehkäistä vakavia kiusaamistilanteita, kertoo Åstrand.

22 uutta ammattilaista oppilaiden ja perheiden tueksi

Kouluilla toimii opettajien lisäksi monia oppilaiden hyvinvointia tukevia ammattilaisia, kuten oppilashuollon kuraattoreita ja psykologeja. Näiden lisäksi Vantaan kaupunki on koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saamallaan rahoituksella rekrytoimassa 22 monikielistä ohjaajaa vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.

Ohjaajat tukevat perheitä koulun ja kodin välisessä vuorovaikutuksessa. Monikieliset ohjaajat auttavat monikielisiä oppilaita ja perheitä ymmärtämään vantaalaisten koulujen toimintatapoja, palveluja ja kulttuuria. Ohjaajat auttavat myös opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa ymmärtämään oppijoiden ja heidän perheittensä näkemyksiä ja odotuksia.

Monikielisen ohjaajan toiminnassa yhdistyvät oppilaiden ohjaus, perheiden palveluohjaus, konsultointiapu ja emotionaalinen tuki perheille.

– Monikieliset ohjaajat tukevat koulunkäyntiä tarvittaessa kaikissa Vantaan kouluissa. Ohjaajia rekrytoidaan useista eri kieliryhmistä, kertoo kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske. – Monikielisen ohjaajan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti ainakin yhtä seuraavista kielistä: arabia, somali, albania tai venäjä. Ohjaajien on tarkoitus aloittaa työssään syysloman jälkeen.

Vantaan kouluissa käytössä olevat toimintamallit

Vantaalla oppilaiden oppimista ja hyvinvointia edistetään tarjoamalla riittävää tukea mahdollisimman varhain. Opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia pedagogisia sekä sosiaalisia ja tunnetaitoja tukevia menetelmiä jo ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa. Jokainen koulu laatii vuosittain toimintasuunnitelman, johon myös nämä sisältyvät.

– Jokaisessa koulussa on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja häirinnältä. Kouluilla on toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen, kuinka kiusaamistilanteissa toimitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi KivaKoulu ja vertaissovittelu. Kehitämme kuitenkin edelleen toimintaamme, kertoo Kalske.

Julkaistu: 23.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter