Opetuslautakunnassa toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi

Opetuslautakunnassa 14.9. käsiteltiin mm. kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitystä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi sekä toimialan toimitilainvestointeja vuosille 2021-2030. Lautakunta ylittää talousarviokehyksen vuodelle 2021 464 000 € kotihoidontuen kuntalisän osalta ja jättää päätöksen kuntalisästä päätettäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa koskevaa päätöstä.

Kaupunginhallituksen hyväksymä kasvatuksen ja oppimisen toimialan menokehys oli 467,1 M€ ja tulopuite 28,4 M€.

Talousarvioesityksessä on otettu huomioon:

 • Varhaiskasvatuksen kunnallisen palvelutuotannon kasvu 197 lasta:
  • kunnallisen palvelutuotannon lisäys
  • varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen henkilöstölisäys
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos
 • Kotihoidontuen kuntalisän leikkaus
 • Palvelusetelin indeksikorotus
 • Perusopetuksen (su ja ru) oppilasmäärän kasvu 440 oppilaalla
 • Perusopetuksen oppimateriaalimäärärahan vähennys
 • Kolmiportainen tuki
 • Lukioiden opiskelijamäärän lisäys 30 opiskelijalla syksyllä 2020
 • Lukion aloituspaikkojen lisäys 1.8.2021 alkaen
 • Varian opiskelijavuosikiintiön nosto
 • Erityisnuorisotyöntekijä 7–9 vuosiluokille ruotsinkieliseen kouluun
 • Hankkeiden (päätökset saatu kehysvaiheessa) vähennykset tuloihin ja menoihin
 • Toimialan yhteisten poistuneiden toimintojen vähennykset ja uusien alkaneiden hankkeiden vaikutukset tuloihin ja menoihin
 • Opiskeluhuollon henkilöstölisäykset oppilasmäärän kasvun takia
 • Sisäisten vuokrien muutos
 • Kesällä tulleiden avustuspäätösten (koulutuksellinen tasa-arvo ja korona-avustus) vaikutukset tuloihin ja menoihin
 • Varian perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus

Vuoden 2021 aikana aloitetaan uuden valtuustokauden strategian valmistelu. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan tuloskortti, jonka avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään.

Lautakunnalle esitettiin hyväksyttäväksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan tuloskortti 2021, vuoden 2021 talousarvioesitys palvelualueittain, esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi sekä toimialan vuoden 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3,0 M€.

Lautakunnan talousarviotekstiin tekemät muutokset:

 • Lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti käyttöön osana lapsia koskevien päätösten valmistelua, kohdassa Kasvatus ja oppiminen, Toimialan toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen.
 • Varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattorityötä kehitetään ja laajennetaan pitkällä aikavälillä, kohdassa Opiskeluhuollon yksikkö, Opiskeluhuollon yksikön keskeiset tavoitteet tekstinä.
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvontaa tehostetaan, kohdassa Varhaiskasvatus, Palvelualueen keskeiset tavoitteet tekstinä.

Pöytäkirjalauselma:

Lautakunta ylittää talousarviokehyksen vuodelle 2021 464 000 € kotihoidontuen kuntalisän osalta. Lautakunta jättää päätöksen kuntalisästä päätettäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa koskevaa päätöstä (asia 10).

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2021-2030

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Ohjelma vuosille 2021‒2024 on sovitettu kaupunginhallituksen 1.6.2020 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta sekä uusille että tiivistyville asuinalueille. Lisäksi monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu nyt lähivuosina, johtuen mm. käytön toimintatapamuutosten ja kasvaneiden olosuhdevaatimusten sekä kiinteistöjen ylläpidon mukaisen elinkaarikorjausten ja aiempien vuosien matalan investointitason aiheuttamista tarpeista.

Opetuslautakunnassa esitettiin kaupunginhallitukselle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja vuosien 2021‒2030 investointisuunnitelmaan opetuslautakunnan päätösesityksen mukaisesti (asia 11).

Esityslistalla lisäksi:

 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksesta (asia 7)
 • Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus (asia 8)
 • Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen (asia 9)
  Lautakunta jätti päätöksen kuntalisästä päätettäväksi kaupunginvaltuuston talousarviokokoukseen osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa koskevaa päätöstä (pöytäkirjalauselma asia 10).
 • Opetuslautakunnan päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen osalta (asia 12)
 • Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2021 (asia 13)
 • Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2021 (asia 14)
 • Valintakriteerien muutos Vaskivuoren lukion musiikki- ja tanssipainotteisten opetuksen erityisen koulutustehtävän mukaisiin opintoihin (asia 15)
 • Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (asia 16)
 • Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2019 (asia 20)

Asiaa 9 ja asiaa 10 lukuun ottamatta kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 14.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter