Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen varmistettava

Vantaan kaupunginhallitus päätti äänestäen lausunnosta sote-uudistuksen lakiehdotuksista. Lausunto menee kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Suomi tarvitsee palvelujen laadun ja saatavuuden turvaavan sosiaali -ja terveydenhuollon ratkaisun. Vantaa on aiemmissa lausunnoissaan kannattanut kuntapohjaista sote -ratkaisua. Valtioneuvoston valittua maakuntapohjaisen ratkaisun, Vantaan kaupunki keskittyy lausunnossaan sen sisällön vaikutusten arviointiin erityisesti kuntiin.

Vantaa kantaa huolta erityisesti läheisyysperiaatteen toteutumisesta, lähipalvelujen ja asukasdemokratian turvaamisesta. Esitetty Uudenmaan erillisratkaisu ja Vantaa -Keravan sote -maakunta Vantaan kaupungin kannalta paras ratkaisu.

Historiallisen suuressa uudistuksessa ei ole selvitetty vaikutuksia kuntiin. Uudistus vaikuttaa merkittävästi hallinnon eri tasojen tehtävänjakoon, vastuisiin ja rahoitukseen. Maakuntavaalien myötä uudistus vaikuttaa myös koko demokraattiseen järjestelmäämme. Esitys ei tunnista kaupungistumista, suurten kaupunkien erityispiirteitä tai entisestään kasvavaa merkitystä. Kunnat onkin ohitettu uudistuksen valmistelussa.

Sote-maakuntien ja kuntien välille ei saa muodostua raja-aitoja eikä harmaata aluetta, jossa tehtävien, vastuiden ja resurssien jako on epäselvää.

Uudistuksella ei hillitä kustannusten kasvua, vaan talous on merkittävä riski. Uudistus vaikuttaa kuntatalouteen suoraan ja välillisesti montaa eri kanavaa pitkin. Uudistuksen yhteydessä ei ole selvitetty lainkaan, miten kunnat tulevat selviytymään tehtävistään, velvoitteistaan ja veloistaan uudistuksen jälkeen.

Rahoitusmalli kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti Vantaan kaltaisia kuntia, jotka ovat pystyneet tuottavuustoimenpiteiden, rakenteellisten uudistusten sekä volyymietujen kautta pitämään sote-kustannukset tarvevakioitua keskiarvoa alemmalla tasolla.

Valtionosuudet ja rahoitusmuutoksia tasaavat erilliserät lisäävät ennakoimattomuutta ja aiheuttavat vakavia ongelmia toiminnan suunnittelun kannalta. Samanaikaisesti kaupunkien keinot käyttötalouden sopeuttamiseen heikkenevät. Suurena riskinä on, että sopeutuspaineet joudutaan kohdentamaan kuntalaisten kannalta keskeisiin peruspalveluihin. Uudistus kasvattaa kuntien suhteellista velkaantuneisuutta, kun nykyinen lainakanta jää kaupunkien vastuulle samalla kun tulot vähenevät. Kasvavat kaupungit tarvitsevat ennen kaikkea uusia kouluja ja varhaiskasvatuksen palveluja sekä maankäytön ja logistiikan investointeja ja nämä investoinnit jäävät edelleen kaupunkien hoidettavaksi.

Rajakylän neuvolan lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Hakunilan neuvolaan

Kaupunginhallitus otti käsittelyynsä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen Rajakylän neuvolan lakkauttamisesta.

Hakunilan kaupunginosassa sijaitsevan Rajakylän neuvolan toiminta on suunniteltu siirrettäväksi pysyvästi Hakunilan neuvolaan. Vuonna 2019 Rajakylän neuvolan asiakasmäärä oli 98 synnyttäjää ja 798 alle kouluikäistä lasta. Asiakaskunnan hoitamiseen tarvitaan 3,5 terveydenhoitajan työpanos. Neuvola on pienen henkilöstömäärän vuoksi palveluiden turvallisen tuottamisen kannalta haavoittuva ja henkilöstön työkuormitusta lisäävä. Tähän on myös aluehallintovirasto ottanut kantaa tarkastuksessaan.

Rajakylän neuvolan palveluita on tilapäisesti siirretty Hakunilan neuvolaan kesäisin sekä viimeksi koronaepidemian aikana keväällä 2020. Palveluiden tilapäinen siirtäminen Hakunilan neuvolaan on sujunut joustavasti ja asiakkaat ovat suhtautuneet muutoksiin hyvin. Muutosta on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Rajakylän koulu toimii Rajakylän neuvolan kanssa samassa rakennuksessa. Koulu tarvitsee oppilasmäärän kasvun vuoksi lisätiloja. Neuvolan lakkauttaminen toisi helpotusta koulun tilapaineeseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.8.2020 ettei Rajakylän neuvolan toimintaa lakkauteta, eikä siirretä Hakunilan neuvolaan pysyvästi 1.9.2020 alkaen. Päätös otettiin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Rajakylän neuvolan lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Hakunilan neuvolaan alentaa neuvolatoiminnan kustannuksia noin 80 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa Rajakylän neuvolan toiminnan ja siirtää sen pysyvästi Hakunilan neuvolaan 1.10.2020 alkaen.

Nuorisovaltuuston edustaja osallistui ensimmäistä kertaa kaupunginhallituksen kokoukseen. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen edustaja on Matilda Hoviniemi, varalla on Santeri Parkkonen ja Noa Lindqvist.

Julkaistu: 7.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter