Kaupunkisuunnittelulautakunnassa uusia asemakaavoja Aviapolikseen

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 11.8. Käsiteltävinä asioina tuolloin on muun muassa laajat asemakaavamuutosalueet Veromiehen kaupunginosassa, Aviapoliksessa. Työpaikka- ja teollisuusvaltaisille alueille suunnitellaan monipuolista uutta kaupunkirakennetta, asumista, palveluja ja erilaisia vapaa-ajan toimintoja. Kaava-alueet sivuavat Rälssitietä, jota pitkin tulee kulkemaan Vantaan ratikkalinja. Aviapoliksen juna-asemalle on näiltä uusilta asuinalueilta matkaa noin 1,5 kilometriä ja lentoasemalle 2,5 kilometriä.

Annefred eteläinen -nimiselle, 12,4 hehtaarin laajuiselle kaavamuutosalueelle suunnitellaan kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle sekä monitoimirakennus Atomi, jonne sijoittuu päiväköti, yhtenäiskoulu sekä nuorisotila. Kaava-alueella sijaitsee myös useita puistoalueita sekä katu- ja torialueita. Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, jotka kätkevät sisäänsä vehreitä sisäpihoja. Alue on tällä hetkellä rakentamaton, ja kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten ja -laitosten sekä hotellirakennusten korttelialueiksi.

Resurssiviisaus ja ekologisuus näkyvät alueella kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina ratkaisuina rakentamisessa sekä puiston ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin. Pysäköintalojen katot toteutetaan ainakin osin viherkattoina.

Grand Wing Auramo -nimiselle, 8,1 hehtaarin laajuiselle kaavamuutosalueelle suunnitellaan kaupunkimainen, monipuolinen alue, jonne tulee asumista 1200 uudelle asukkaalle, toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palvelevia pysäköintitaloja. Asuminen sijoittuu korttelin pohjoisosiin, Äyritien varteen. Toimistot, hotelli ja elämyskeskus sijoittuvat korttelin eteläosiin, Kehä III:n varteen. Kaava-alueen halki kulkevat yleiskaavassa esitetyt ulkoilureitit. Keskelle uutta aluetta toteutetaan Filmipuisto.

Alueella nyt sijaitsevista Auramon rakennuksista etelänpuolimmainen suojellaan pääosin kaavalla. Myös Kehä III:lle näkyvä AURAMO -teksti suojellaan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävänä. Äyritien varrella olevat lehmukset suojellaan suurilta osin.

Molempia asemakaavamuutoksia esitetään asetettavaksi nähtäville.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimuksen) 2020-2031 hyväksyminen (asia 6)
• Asemakaavan muutos Hämeenkylässä, Santamäentie 15 (asia 11)
• Määräalan myynti Vihdin kunnasta Suomen valtiolle METSO-kohteeksi (asia 13)
• Tontin myynti Myyrmäen keskustasta vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon toteuttamista varten (asia 19).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2020 
(muokattu: )