Tyytyväisyys kaupungin osallistumismahdollisuuksiin on kasvanut - digiosallistumisella potentiaalia

Asukasfoorumi on yksi osallistumismahdollisuus

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa tyytyväisten kaupunkilaisten osuus on noussut lähes kymmenyksen vuodesta 2019. Noin kolmasosa vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväinen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa Vantaalla. Kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta selvitettiin vuosittain toistuvalla kuntalaiskyselyllä.

Äänestäminen kunnallisvaaleissa koettiin ylivoimaisesti sekä vaikuttavimmaksi että mieluisimmaksi osallistumisen tavaksi. 84 % vastaajista koki äänestämisen hyväksi tavaksi vaikuttaa. Toiseksi mieluisimmaksi osallistumisen tavaksi nousivat sähköiset kyselyt. Sähköisiä kyselyitä pidettiin myös paperisia kyselyjä parempana vaikuttamistapana. Verkko-osallistumista toisaalta myös kritisoitiin kyselyssä perustuen siihen, että osalla vastaajista ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa.

Osa kaupungin tarjoamista osallistumistavoista olivat vastaajille vielä pääosin tuntemattomia. Monet ihmettelivät esimerkiksi osallistuvaa budjetointia, joka on vaikuttamismahdollisuutena melko uusi. Vantaalla menetelmää on kokeiltu muun muassa Meidän Korso -hankkeessa vuonna 2019 ja tänä vuonna elokuusta alkaen myös Meidän Hakunila ja Meidän Martsari -hankkeen yhteydessä.

Osallisuuden kokemuksen arviointi yhteistyössä THL:n kanssa

Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä THL:n Sokra-hankeen kanssa ja kysely mittasi vantaalaisten osallisuuden kokemusta myös laajemmin. Mittaamiseen käytettiin hankkeen kehittämää osallisuusindikaattoria. Indikaattorissa vastaajan osallisuuden kokemus saa arvon välillä 0-100. Mitä suurempi arvo on, sitä vahvempi on vastaajan osallisuuden kokemus.
Vantaan kyselyn kaikkien vastaajien keskiarvo osallisuusindikaattorilla oli 76. Sukupuolten, ikäryhmien ja asuinalueiden välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Osallisuusindikaattoria on aikaisemmin käytetty Cultura-säätiön toteuttamassa selvityksessä venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumista kuntalaisina. Selvityksessä olleiden vastaajien osallisuusindikaattorin keskiarvo oli molemmilla kieliryhmillä noin 10 pistettä matalampi kuin vantaalaisilla keskimäärin.

Vantaan selvittää asukkaidensa näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista vuosittain

Vantaan kaupunki toteuttaa vuosittain kyselyn kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa, kuinka hyvin vantaalaiset kokevat voivansa osallistua omassa kotikaupungissaan. Tämän vuoden kysely oli auki 11.2.-28.2.2020 ja siihen saatiin 555 vastausta. Kysely lähettiin 2000 täysi-ikäiselle vantaalaiselle.

Kuntalaisten tyytyväisyyttä osallistumismahdollisuuksiin Vantaalla selvitettiin nyt toista kertaa. Yleisen tyytyväisyyden lisäksi kyselyssä tarkasteltiin viestintä- ja vaikuttamiskanavien tuttuutta, mieluisia osallistumisen muotoja ja niiden koettua vaikuttavuutta.

Kyselyn anonymisoidut tulokset julkaistaan avoimena aineistona Helsinki Region Infoshare-palvelussa (hri.fi) kesän 2020 aikana kaupungin toiminnan läpinäkyvyyden edistämiseksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin tarjoamien osallistumismahdollisuuksien ja -kanavien kehittämiseen ja ne välitetään päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa

Kyselylomake (pdf)

Tulosten yhteenveto (pdf)

Julkaistu: 11.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter