Opetuslautakunnassa toimialan säästökohteita vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa

Opetuslautakunta käsitteli kevään viimeisessä kokouksessaan 8.6. mm. kasvatuksen ja oppimisen toimialan säästökohteita vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa, opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämää lausuntoa luonnoksesta oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, sekä useiden päiväkotien ja Sanomalan koulupaviljongin hankesuunnitelmia.

Apulaiskaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin Vantaan kaupungin taloustilannetta. Tilanteen heikkeneminen vuonna 2019 (mm. verottajan verokorttiuudistus ja sosiaali-ja terveysmenojen suuri kasvu) sekä tämän vuoden koronavirusepidemia aiheuttivat sen, että kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.5.2020 vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteitä ja päätti mm. velvoittaa kutakin Vantaan kaupungin toimialaa tunnistamaan vähintään 1 milj. euron verran säästökohteita vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa valmisteluvastuullaan olevista menoista.

Palvelualueet tekivät huhtikuussa esityksiä vuoden 2020 säästökohteista ja koronavirus- epidemian aiheuttamista menojen supistumista. Koronavirusepidemian aiheuttamat suurimmat menojen säästöt kevään aikana ovat ateria- ja puhtauspalvelujen (1,8 M€) ja Seuren palvelujen ostojen vähentymisessä (1,2 M€). Muina säästökohteina on materiaalin ja palvelujen ostojen vähentäminen mm. oppimateriaalihankinnat ja koulutus- ja kehittämispalvelut.

Opetuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteessä esitetyt säästökohteet (asia 9).

Opetuslautakunnassa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi


Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.4.2020 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vantaan kaupungin näkökulmasta oppivelvollisuuden laajentamisen taustalla olevat tavoitteet ovat hyviä ja erittäin tärkeitä.

Vantaan kaupungin erityisenä huolena on, ovatko oppivelvollisuuden laajentamisesta saavutettavat hyödyt riittävät suhteessa kustannusvaikutuksiin. Vantaan kaupungin näkökulmasta tukitoimenpiteitä olisi järkevämpi kohdentaa lasten ja perheiden varhaisempaan elämään ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Hallituksen ensisijainen tavoite on nostaa suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa. Jotta tavoite toteutuisi mahdollisimman hyvin, on valtakunnan tasolla resursseja ohjattava ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että opetus- ja kulttuuriministeriöön annetaan liitteen mukainen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (asia 7). Kokouksen kuluessa tehtiin kaksi kannatettua muutosesitystä, jotka äänestyksen jälkeen hävisivät apulaiskaupunginjohtajan esitykselle.

Sanomalan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Sanomala toimii usean koulun väistötilana seuraavien vuosien aikana sekä vastaa Ojahaan oppilasmäärän kasvuun. Sanomalan päärakennuksen tilat eivät riitä (550 oppilaspaikkaa), joten päärakennuksen viereen suunnitellaan rakennettavaksi koulupaviljonkia 150 yläkouluikäiselle oppilaalle.

Sanomalan koulupaviljongin 27.4.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan tilakeskuksen kesken.

Tilakeskus on valmistelemassa tarjouskilpailua enintään 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tilakeskuksessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Tilakeskuksen arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on yhteensä 408 960 €.

Tekninen lautakunta hyväksyi 13.5.2020 § 9 Sanomalan koulupaviljongin 27.4.2020 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman ehdolla, että myös opetuslautakunta hyväksyy sen. Opetuslautakunta hyväksyi Sanomalan koulupaviljongin 27.4.2020 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman (asia 15).

Esityslistalla lisäksi:

 • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020 (asia 8)
 • Rajakylän / Latupuiston päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma (asia 10)
 • Patotien päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 11)
 • Jokiuoman päiväkodin hankesuunnitelma (asia 12)
 • Koivukylän uusi päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen (asia 13)
 • Koivukylän päiväkotipaviljonki, tarveselvitys-hankesuunnitelma (asia 14)
 • Martinlaakson lukion, Vaskivuoren lukion ja Sotungin etälukion opetussuunnitelmien päivitys (asia 16)
 • Oppisopimuskoulutuksien hankinta Varialle - Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto ja media-alan ammattitutkinto (asia 17)
 • Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos: 9. vuosiluokalle lisätyn yhden B1-ruotsin vuosiviikkotunnin vaikutukset opetussuunnitelmaan ja tuntijakoihin sekä A2-espanjan opetussuunnitelman päivitys (asia 18)
 • Apulaisrehtorin virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2020 alkaen (asia 19)
 • Lasten hoitoapupalvelupisteiden lakkauttaminen varhaiskasvatuksen palvelualueella 1.8.2020 alkaen (asia 25)

Ajankohtaiskatsauksessa lautakunta sai selvityksen talousarvion vuoden 2021 kehyksen lisäksi DigiOne-tilannekatsauksen.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 8.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter