Information till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken

Enligt Finlands regerings nya riktlinjer återgår man den 14 maj gradvis och på ett kontrollerat sätt till undervisning och småbarnspedagogik enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. Enheterna inom småbarnspedagogiken har varit öppna också hittills, men det har starkt rekommenderats att barnet ska vårdas hemma. Daghemmens begränsningar upphör och barnen kan återvända till småbarnspedagogiken. Hälsovårdsmyndigheterna har konstaterat att barnen tryggt kan återvända till småbarnspedagogiken.

Samtidigt upphör alla extra gottgörelser av avgifter på grund av frånvaro 13.5.2020 när det gäller småbarnspedagogikens klientavgifter. I den kommunala dagvården återgår man till normal praxis på minst 2 månaders avbrott i beviljandet av vårdplatsgarantin.

Alla daghem och gruppfamiljedaghem inom småbarnspedagogiken öppnas från och med 14.5.2020. Av de icke lagstadgade tjänsterna är de öppna daghemmen, invånarparkerna och klubbarna ännu stängda.

Förskoleundervisningen ordnas från och med 14.5 inte längre på distans. Barnet ska delta i förskoleundervisningen. Man måste anhålla om tillstånd för att få vara frånvarande. Daghemsföreståndaren bedömer om det finns grunder för att bevilja tillstånd. En godtagbar grund för frånvaro är till exempel en sjukdom eller om eleven, eller en familjemedlem till eleven, hör till riskgruppen med tanke på smittorisken.

Daghemmens barngrupper hålls så små som möjligt och den dagliga verksamheten i småbarnspedagogiken sker i mindre barngrupper än normalt. I verksamheten utnyttjas alla de inomhus- och utomhusmiljöer som används av daghemmet för att barnen och de vuxna ska kunna vistas i så rymliga utrymmen som möjligt. Under dagtid vistas barnen mycket ute i små grupper och i etapper under olika klockslag. Barnens ankomst till daghemmet och avhämtningen ordnas så att vårdnadshavarna inte kommer in i daghemmet och de fysiska avstånden kan upprätthållas. Inga egna leksaker får tas med till daghemmet. Barnens måltider ordnas också i mindre grupper. Under dagen följer vi effektiverade hygienanvisningar, vi nyser i armvecket, tvättar alltid händerna när vi kommer in, före måltiderna och alltid i samband med WC-besök samt vid hemkomsten. Trots den effektiverade hygienen ser vi till att barnet så långt som möjligt på samma sätt som tidigare får den vuxennärhet, trygghet och växelverkan som det behöver.

Enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd ska barnet vara hemma om det ens har lindriga förkylningssymptom. Barnet kan återvända till daghemmet när det har varit symptomfritt i ett dygn. De som drabbats av coronasmittan ska vara borta från småbarnspedagogiken i minst sju dygn från det att symptomen har börjat men vid behov en längre tid, så att de har varit symptomfria i minst två dygn innan de återvänder till småbarnspedagogiken. För de barns del som hör till någon riskgrupp baserar sig den hälsomässiga bedömningen av deltagandet i småbarnspedagogiken på läkares bedömning. Den vårdande läkaren bedömer om barnet som har eller vars familjemedlem har någon svår underliggande sjukdom, eller behöver regelbunden medicinering som hämmar motståndskraften, kan återvända till småbarnspedagogiken. Till den svåra riskgruppen i fråga om coronaviruset hör barn vilkas underliggande sjukdomar också i övrigt orsakar en större risk för allvarliga infektioner.

Vi är glada över att vi kan börja ta emot barn igen i småbarnspedagogiken. För att kunna reservera ett tillräckligt antal anställda ber vi er vårdnadshavare att genast meddela ert vårdbehov till småbarnspedagogikens vårdställe under tiden 14.5–31.5 per telefon, e-post eller på något annat sätt som ni kommer överens om med vårdstället i småbarnspedagogiken. Detta gör det lättare för oss att förbereda och ordna med personal, måltidsservice och städning. Vi beklagar att vi igen besvärar er med en så här brådskande tidtabell, när vi just har bett er meddela om vårdbehovet under sommaren.

Närmare information fås av föreståndaren för ert vårdställe i småbarnspedagogiken. Av föreståndaren kan ni be om närmare information om hur verksamheten arrangeras och fråga om saker som ni funderar på när det gäller barnens återgång till småbarnspedagogiken.

På albanska: Të dashur prindër të fëmijëve në edukimin e hershëm
På arabiska: أولياء أمور التربية المبكرة الكرام
På somaliska: Daryeeleyaasha carruurta xannaanada dhigata ee sharafta lahow
På ryska: Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания
På etsniska: Head alushariduse laste hooldajad

Julkaistu: 8.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter