Fortsatt distansundervisning vid gymnasierna i Vanda, yrkesinstitutet Varia återgår stegvis till närundervisning

Begränsningarna som gäller gymnasierna, yrkesläroanstalterna, högskolorna och det fria bildningsarbetet gäller till och med 13.5.2020. Enligt statsrådets riktlinjer som gavs den 4 maj är det för de ovan nämnda läroanstalternas del möjligt att från och med 14.5 stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning. I regel fortsätter dock undervisningen som distansundervisning till och med 30.5.

Undervisningen, handledningen och utvärderingen under slutet av våren samt under sommaren ordnas utgående från de anvisningar och begränsningar som vid tidpunkten gäller med avseende på gruppstorlek, hygien m.m.

Gymnasierna i Vanda

Till närundervisning återgår fr.o.m. 14.5 följande studerande: 66 studerande inom den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning samt studerande inom den gymnasieförberedande utbildningen. Övriga gymnasiestuderande fortsätter i distansundervisning.

Vid alla daggymnasier i Vanda utropas abiturienterna till studenter lördagen den 30 maj på det sätt som respektive läroanstalt besluter om. Helsinge gymnasium ordnar våravslutningsträffar klassvis den 30 maj.

Periodens avslutningsvecka ordnas huvudsakligen som distansundervisning (kraftig rekommendation). Närprov kan arrangeras i mindre grupper om det inte annars är möjligt att bedöma en studerande. För studerande med behov av särskilt stöd kan stödundervisning ordnas i form av närundervisning. I färdighets- och konstämnena är det möjligt att arrangera närundervisning om man inte inom distansundervisningen uppnår läroplanens mål.

Yrkesinstitutet Varia

Yrkesinstitutet Varia återgår stegvis till närundervisning från och med 14.5 genom att i främsta hand ordna med den praktiska undervisning och de läroprov som studiernas framskridande förutsätter samt undervisning och handledning för specialgrupper och studerande i behov av särskilt stöd.

Valma-studerande återgår 14.5 till närundervisning.

Skollokalerna vid läroanstalter på andra stadiet

Under slutet av terminen tar den grundläggande utbildningen över skollokaler där läroanstalter på andra stadiet har sin verksamhet. Mer detaljerade planer är fortfarande under beredning inom den grundläggande utbildningen.

Julkaistu: 6.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter