Toimikunta käsittelemään epidemian talousvaikutuksia Vantaalla

Vantaan pidemmän aikavälin talouden haasteet sekä epidemian kauaskantoiset talousvaikutukset ovat suuria. Kaupunginhallitus päätti perustaa tuottavuus- ja kasvuohjelmaa valmistelevan toimikunnan. Sen puheenjohtajana toimii Sari Multala ja varapuheenjohtajana Säde Tahvanainen. Toimikunnassa on 13 jäsentä sekä heillä varajäsenet.

Ohjelma tulee sisältämään ehdotuksia tarvittavista rakenteellisista muutoksista, toimenpiteistä kaupungin tulotason kehittämiseksi, pitkän aikavälin kulutason tavoitetasoista sekä investointihankkeiden aikataulusta ja tavoitetasosta.

Ehdotus kaupunginhallitukselle Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelmasta valmistellaan 31.12.2020 mennessä. Toimikunta tekee myös ehdotuksen vuoden 2020 talousarviossa vahvistettuihin sitoviin tavoitteisiin koronaepidemian takia tarvittavista muutoksista 30.6.2020 mennessä.

Lisäksi toimikunta tekee loppuraportissaan ehdotuksen seuraavan valtuustokauden talouden reunaehdoista ja talouslinjauksista. Toimikunnan työn tuloksia esitellään valmistelutilanteen mukaisina kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa elokuussa 2020.

Vuodelle 2020 haetaan miljoonasäästöjä

Taloustilanteen voimakkaan heikkenemisen takia ryhdytään Vantaalla nopeasti tekemään omia menoja rajoittavia toimenpiteitä. Menorajoituksia haetaan vähintään miljoona kultakin toimialalta ja investointeja karsitaan noin 8 miljoonalla eurolla.

Alustavina säästökohteina on tunnistettu mm. rekrytointien siirtäminen tai toteuttamatta jättäminen, sijaisostojen vähentäminen, kesätyöntekijöiden palkkaamisen rajoittaminen, toiminnan supistaminen tietyissä palveluissa, palvelujen kehittämisen keskeyttäminen, tapahtumien ja tilaisuuksien peruminen, palveluostojen karsiminen, hankintojen lykkääminen tai toteuttamatta jättäminen sekä tietohallintokulujen karsiminen.

Investointien säästöjä haetaan rakentamisinvestointeja, kunnallistekniikan investointeja, tietojärjestelmäinvestointeja ja irtaimen omaisuuden investointeja karsimalla.

Kaupunginhallitus kehotti välttämään leikkaamasta eritystä tukea tarvitsevien palveluista. Hallitus päätti lisäksi velvoittaa toimialoja käynnistämään välittömästi digitalisaation tehostaminen palvelutoiminnan kehittämisessä.

Vantaan ratikan reittiä lentoaseman lähistössä selvitetään

Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että Vantaan ratikka ei tarvitse YVA-menettelyä. Ratikan kaavarunkotyön valmistelu ja asemakaavoituksen ohjelmointi on käynnistetty. Kevään aikana selvitetään esimerkiksi lentoaseman lähistön ratikkareittiä. Varsinainen suunnitteluvaihe (katusuunnitelmat) alkaa aikaisintaan alkusyksystä. Nämä suuret suunnittelupaketit kilpailutetaan useassa osassa.

Raideliikenteen suunnittelua ja toteuttamista osaavan henkilöstön osalta on maassamme tällä hetkellä merkittävää niukkuutta, joten rekrytoinnit on syytä käynnistää välittömästi.

Vantaan Ratikan hankkeeseen perustettiin kaupunginhallituksen jäsenistä koostuva seurantaryhmä, jolle raportoidaan hankkeen etenemisestä ja keskeisistä ratkaisuista erityisesti kaupunkikehityksen kannalta. Nimettiin ratikan seurantaryhmän puheenjohtajaksi Ulla Kaukola ja varapuheenjohtajaksi Sakari Rokkanen sekä kahdeksan jäsentä.

Kaivokselan koulu laajenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaivokselan koulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen ja sen 11,8 miljoonan euron kustannusennusteen. Koulu on luokkien 1.–6. koulu pääasiassa Myyrmäen ja Kaivokselan kaupunginosan oppilaille. Oppilaspaikkamäärä on täällä hetkellä 600 ja syksyllä 2022 koululla on oppilaita noin 700. Kaikki tilat ovat käytössä, ne ovat alimitoitetut suhteessa kasvavaan oppilasmäärään ja osittain toiminnallisesti huonosti sijoitetut. Koulun sisäpihalle tulee laajennus, johon sijoittuu uusi monitoimisali.

Jokiuomaan uusi päiväkoti

Kaupunginhallitus hyväksyi Jokiuoman päiväkodin tarveselvityksen ja 10,5 miljoonan euron kustannusennusteen. Myyrmäen alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa kymmenessä vuodessa arviolta 750 lapsella. Jokiuoman uusi päiväkoti korvaa Jokiuoman vanhan päiväkodin ja Metsikköpolun päiväkodin ja vastaa alueen lapsimäärän kasvuun.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Veromies, Pyhtäänkorventie 15, jossa Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.

Nikinmäen Harrikujalla Pohjois-Nikinmäen alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Ikäihmisten palvelutalon sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään suojelumerkintä. Viheralueen määrä pienenee hieman Siimapuistossa.

Nähtäville päätettiin asettaa asemakaavan muutos Kuninkaanmäessä. Kuusijärvi 2 kaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan.

Julkaistu: 4.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter