Kohti hiilineutraalia Vantaata 2030 - Ympäristölautakunnassa ympäristövastuuraportti

Ympäristölautakunta kokoontui torstaina 23.4. Kokous järjestettiin tämänhetkisten suositusten mukaisesti etäkokouksena, johon oli mahdollista osallistua verkon välityksellä.

Lautakunnalle esiteltiin Vantaan tuore ympäristövastuuraportti. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 kaupungin resurssiviisauden tiekartan 2030. Vantaan kaupungin ympäristövastuuraportti 2019–2020 kertoo kuinka hyvin vuonna resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet ovat toteutuneet.

Suurin osa toimialojen resurssiviisauden tiekartan ja toteutussuunnitelmien toimenpiteistä on lähtenyt käyntiin ja edennyt suunnitelmien mukaan. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet hieman vuosittain vuodesta 2010 asti ja trendi on jatkunut edelleen. Kasvihuonekaasupäästöistä kolme neljännestä on peräisin energiantuotannosta ja -kulutuksesta sekä liikenteestä. Vantaan Energia toimenpiteet ovat aikataulullisesti edenneet jopa asetettuja tavoitteita paremmin. Yhtiö luopuu kivihiilen käytöstä vuonna 2022. Maankäytön ja liikenteen suunnittelussa suuntaviivat kohti resurssiviisautta on hyvin nähtävissä mm. uudessa yleiskaavassa ja Vantaan ratikan suunnittelussa. Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan sekä vanhassa rakennuskannassa että etenkin uudessa rakentamisessa.

Vantaalla tehtiin viime vuonna uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka tiedot uusiutuvan energian, kuten aurinkosähkön, potentiaaleista on kaikkien saatavilla. Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa puolestaan etsitään ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen taloyhtiötietoon perustuvien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen avulla. Päästöjen vähentämiseen tähdätään myös vuonna 2020 valtion kanssa sovittavalla hankintojen Päästöttömät työmaat -green dealilla, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja terveydelle haitallisia päästöjä.

Ilmastovaikutusten arviointi kaavoituksessa ja suurissa hankkeissa on jo Vantaalla vakiintunut käytäntö. Lisäksi uusiutuvan energian mahdollisuuksien selvittäminen on yleistynyt ja resurssi- ja energiatehokkuusvaatimuksia on pilotoitu tonttikilpailuissa. Sivistystoimen toimitiloissa kiinnitetään enenevässä määrin huomiota sähkönkulutukseen erilaisilla kampanjoilla. Koulurakennuksissa valaistus saattaa viedä kolmasosan sähkönkulutuksesta, joten arjen toimenpiteillä on suuri vaikutus energiansäästöön. Myös LED-valoihin siirrytään asteittain.

Kestävää liikkumista edistetään paitsi joukkoliikenteeseen, myös pyöräilyyn panostamalla. Pyöräilyn laatukäytäviä tehdään Vantaalla sujuvoittamalla nykyisiä pyöräteitä muun muassa päällystämällä, poistamalla reunakivet kadunylityksistä ja parantamalla opastusta. Viime vuonna otettiin käyttöön myös kaupunkipyörät.

Edellä on listattuna vain pieni otos niistä lukuisista hiilineutraaliuuteen tähtäävistä toimenpiteistä, joita tällä hetkellä Vantaalla on käynnissä. Tutustu aiheeseen tarkemmin ympäristövastuuraportissa sekä www.vantaa.fi/resurssiviisasvantaa -sivustolla.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • Merkitä tiedoksi ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2020 (asia 5).
  • Antaa lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uudenmaan ELY-keskuksen aloitteesta Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamiseksi (asia 10).
  • Antaa lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Finavia Oyj:n hakemusta lupamääräyksen muuttamisesta (asia 11).
  • Hyväksyä YIT Teollisuus Oy:n toimittamat Bergkullantie 2:n kivenmurskaamon tarkkailuohjelma pinta-, pohja- ja hulevesien tarkkailusta sekä selvitys miksi melu- ja pölytarkkailua ei ole tarpeen järjestää (asia 12).
  • Merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa, joka koski St1 Oy, Shell Vaaralan jakeluasemaa Kuussillantiellä. Jakeluasematoiminnan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet (asia 14).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 24.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter