Kaupunginhallituksen käsittelyssä Krakanojan rauhoittaminen

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 13. tammikuuta Krakanojan rauhoittamista 6,3 hehtaarin alueelta. Rauhoitettavaksi esitettävä Ylästöntien ja Tulkintien välinen osuus on puroa ja sitä ympäröivää metsäaluetta.

Vantaan virtavesiselvityksessä 2011 arvioitiin monipuolisesti puroluontoa ja määritettiin virtavesiluonnon arvokohteita. Selvityksessä Krakanoja arvotettiin Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi. Luonnontilaisesti mutkitteleva Krakanoja edustaa savimaiden puroa, joka on luokiteltu uhanalaiseksi virtavesien luontotyypiksi.

Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella puro virtaa tiheän lehdon halki. Lajisto on monipuolinen, ja alueella elää useita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja harvinaisiakin lajeja. Puronvarren tiheiköt ovat hyvää elinympäristöä muun muassa pensaskertulle ja satakielelle, ja alueella on todettu olevan myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Puroon on kunnostettu uhanalaiselle taimenelle kutusoraikkoja. Myös saukosta on tehty havaintoja.

Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Purossa sijaitsee muinaisjäännös, mahdollinen kalastuspaikka, josta erottuu maastossa puisia paalurakenteita. On myös mahdollista, että puurakenteet liittyvät myllyyn, joka on ollut Krakanojassa ilmeisesti 1700-luvun loppupuolella.

Krakanojan rauhoituksella toteutetaan Vantaan yleiskaavaa sekä tavoitetta lisätä purosuojelukohteita. Rauhoitusta haetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Muita kokouksen aiheita

  • Kolmen sosiaaliohjaajan viran perustaminen kaupunkistrategian ja johdon toimialalle
  • Lasten ja nuorten valtuutettujen nimeäminen
  • Vanhus- ja vammaispalveluiden johtajan viran täyttäminen
  • Lausunto maantien 152 parantamisesta välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelmaa koskeva ympäristönvaikutusten arviointiohjelma

Kokouksen aiheisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 9.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter