Opetuslautakunta hyväksyi Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin rakennushankkeen

Opetuslautakunta sai tiedoksi kokouksessaan 16.9. sivistystoimen vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Toimintatuottojen ennustetaan elokuun ennusteessa ylittyvän 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä myös noin 3,2 miljoonaa euroa.

Lautakunta hyväksyi kasvatuksen ja oppimisen toimialan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi. Talousarvion muutos vuoteen 2019 verrattuna on 13,6 miljoonaa euroa, ja lisäys johtuu muun muassa lapsi- ja oppilasmäärän kasvusta, henkilöstökuluista ja sisäisten vuokrien muutoksista. Lautakunta jätti talousarvion kohtaan (§8) yksimielisesti pöytäkirjalausuman:

”Opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta talousarviota valmistellessaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Kolmiportaisen tuen henkilöstöresursseja tulee lisätä merkittävästi, jotta kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet epäkohdat tulevat korjatuksi.

Lukion aloituspaikkoja tulee lisätä vaiheittain niin että aloituspaikka varataan 60 %:lle ikäluokasta (Tällä hetkellä 51,6%). Nykyisten lukioiden tilat eivät riitä tavoitteeseen pääsyyn. Lautakunta edellyttää, että ratkaistaan tilaongelma esimerkiksi niin, että selvitetään voisiko samassa kampuksessa toimia kaikkia toisen asteen oppilaitoksia monipuolisia tilaratkaisuja hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkaukseen liittyvä ero varhaiskasvatuksen opettajiin tulee korjata sellaiselle tasolle, jolla taataan osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus.

Tulee lisätä varhaista tukea lapsille, joilla on oppimisen vaikeuksia, esimerkiksi lukihäiriö. Varhainen tuki tulee toteuttaa esimerkiksi lisäämällä asteittain tarpeen ja toiminnan tulosten perusteella toimintaa, joka tukee lasten vanhempia tukemaan lukihäiriöisten lasten oppimista.

Talousarvioissa tulisi huomioida se, että lapset, jotka asuvat vuoroviikoin vanhemmillaan ja joilla on terveysperusteinen taksikyyditys, saavat koulukyydin molempien vanhempien osoitteesta Vantaan sisällä.”

Lisäksi lautakunta päätti esityksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosien 2020-2029 toimitilainvestointien esittämisestä kaupunginhallitukselle. Investointiesityksessä huomioidaan palvelu- ja väestörakenteen muutoksista muodostuvat tilatarpeet ja näiden pohjalta tarkasteltava kaupungin palveluverkko. Investointiohjelmassa vuoteen 2023 asti ulottuvia merkittävimpiä investointeja ovat 12 valmistuvaa tai laajenevaa päiväkotia, Jokiniemen koulun laajennus päiväkotitiloilla, Leppäkorven koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus sekä VTK:n hankkeena valmistuvat Hämeenkylän koulu ja liikuntahalli sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodit.

Lautakunta sai tiedoksi kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018. Vantaalla varhaiskasvatusikäisiä lapsia oli 16 424 vuonna 2018. Määrä väheni 19 lapsella edellisestä vuodesta (-0,1 %), mikä on prosenttilukuna vähemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa. Vieraskielisten lasten määrä kasvoi Vantaalla vuodessa 2,0 %, ja kasvu oli Vantaalla ja Espoossa suurinta kuusikkokunnista. Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta kohden olivat vuonna 2018 Vantaalla 10 096 euroa. Kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 535 euroa laajan varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta johtuen.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin hankesuunnitelman. Hankkeessa rakentaminen on vaiheistettava ja oppilaille on järjestettävä väistötilat. Ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuisi vuosille 2020–2021, jolloin toteutetaan päiväkotilaajennus. Seuraavissa vaiheissa toteutettaisiin punaisen rakennuksen muutos- ja korjaustyöt, valkoisen rakennuksen muutos- ja korjaustyöt, keittiö-, ruokala- ja luonnontiedeluokkien laajennukset sekä yhdyskäytävä. Hankkeen kokonaistavoitehinta on yhteensä 36,2 miljoonaa euroa. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter