Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön

Vantaan uusi organisaatiorakenne vahvistettiin valtuustossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2020 alusta voimaan tulevan hallintosäännön, jossa määritellään Vantaan tuleva organisaatio. Kaupungin toimialat jakautuvat jatkossa palvelualueisiin sekä toimialan yhteisiin palveluihin. Toimialoja jatkossa ovat: kaupunkiympäristö, kaupunkikulttuuri, kasvatus ja oppiminen, kaupunkistrategia ja johto sekä sosiaali- ja terveystoimi. Näistä jälkimmäiseen ei tässä vaiheessa kohdistunut muutoksia.

Tällä hetkellä toimialat jakaantuvat tulosalueisin, joita on enemmän kuin tulevia palvelualueita. Rakenne tiivistyy. Hallintorakenteen rinnalla on suunniteltu keinoja palvelujen vaikuttavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä sisäisen yhteistyön tiivistämiseksi. Tämän pohdinnan seurauksena on nimetty läpi organisaation johdettavat teemat, kuten hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys sekä ajankohtaiset hiilineutraalisuus ja sisäilma-asia.

Vantaalla edistettiin palkkatasa-arvoa

Valtuusto merkitsi runsaan keskustelun saattamana tiedoksi vuoden 2018 henkilöstökertomuksen, joka kertoo alueen suurimman työnantajan työyhteisöjen tilasta. Vuonna 2018 toiminnassa korostui muutokseen valmistautuminen ja palvelujen kehittäminen.

Palkkaerot miesten ja naisten kokonaisansioissa supistuivat vuoden 2018 aikana. Palkkamenot olivat yhteensä 389 miljoonaa euroa, joka on 2,6 prosenttia (10 miljoonaa euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvuun vaikuttivat kunta-alan sopimusratkaisu sekä henkilöstömäärän kasvu yli kahdellasadalla työntekijällä.

Sairauspoissaolot lisääntyivät hieman: sairauspoissaoloprosentti oli 4,71, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 4,52. Vuoden 2019 aikana hyödynnetään työterveyshuollon sähköisten palveluiden kautta saatavaa tietoa, jotta työkykyriskit tunnistettaisiin entistä aikaisemmin ja toimenpiteet saataisiin kohdennettua riskiryhmiin oikea-aikaisesti.

Kunta10 -työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella työyhteisöt Vantaalla ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja antavat tukea esimiestyölle. Työpaikkojen ilmapiiri koetaan hyväksi ja sosiaalista pääomaa on työyhteisöissä paljon. Myös lähiesimiesten toiminta arvioidaan tutkimuksen mukaan Vantaalla hyväksi. Yhä useampi työntekijä kokee asiakkaiden taholta tulevia uhka- tai väkivaltatilanteita. Myös Vantaalla, kuten muissakin kunnissa, asiakkaiden taholta koettu väkivalta on lisääntynyt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat asemakaavanmuutokset

Martinlaakson Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontilla puretaan vielä loput viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennetaan uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontille on jo valmistunut yksi ja rakenteilla on kolme 8-kerroksista kerrostaloa.

Ylästö, Ansatien pohjoisosuuden länsireuna liitetään osaksi Ansatie 1:n kiinteistöä, jonka pääkäyttötarkoitus muutetaan vastaamaan kiinteistölle rakennettua vain paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisärakennusoikeutta osoitetaan uutta toimistorakennusta sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja varten.

Viinikkala, Katriinantie 3 kaavoitettava alue täydentää jo aiemmin kaavoitettua laajaa korttelia teollisuus- ja varastorakentamisella enintään kahteen kerrokseen.

Julkaistu: 8.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter