Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Myyrmäen Kuohukujan asemakaavamuutoksen hyväksymistä

Lautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Myyrmäen Kuohukujan asemakaavan muutoksen. Muutoksella esitetään purettavan Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista asuin- ja liikerakennusta, joka koostuu 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta ja 1-kerroksisesta siipirakennuksesta, johon tulee liiketilaa, osa autopaikoista ja kattopiha.

Kaavamääräyksissä on painotettu erityisesti uudistuvan korttelin arkkitehtuuria sekä kytkeytymistä alueen kaupunkirakenteeseen. Rakennus sovitetaan Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan. Suunnittelualueella sijaitsee Kuohukujan ostoskeskus, parkkialue, aukio sekä Kuohupolun katualuetta.

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018 kokouksessaan asemakaavamuutoksen asettamisesta nähtäville. Nähtävilläoloaikana 28.11.2018–2.1.2019 kaavamuutokseen jätettiin kolme muistutusta. Kaupunginmuseolta pyydettiin lausunto ostoskeskusta koskien. Lausunnon mukaan kaavan toteutuminen hävittää alueelta ostoskeskusrakennukseen liittyvät kulttuurihistorialliset arvot. Asemakaavamuutoksen mukaista, ostoskeskuksen purkavaa vaihtoehtoa perustellaan kuitenkin sillä, että rakennus on heikon kunnon vuoksi pääosin tyhjillään eikä rakennusvalvonnan arvion mukaan ole taloudellisteknisesti korjattavissa. Purkamisratkaisulla saadaan lisää uusia, esteettömiä asuntoja Myyrmäkeen.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • merkitä tiedoksi yleiskaavaluonnoksen, jonka nähtävilleasettamisesta kaupunginhallitus päätti 11.2. Tiedote. Lue lisää Vantaan yleiskaavasta 2020. Asia 6
  • jättää pöydälle Myyrmäen kaavarungon hyväksymisen, asia 7
  • esittää nähtäville asemakaavamuutos Viinikkala/Vasamakuja. Muutoksella mahdollistetaan tonttiliittymän rakentaminen, asia 9
  • tehdä nimettömien paikkojen nimeämiset ja nimistön tarkistukset esityksen mukaisesti. Esitystä muutettiin ainoastaan siltä osin, että Erkki Rantalan haka on Erkki Rantalan niitty/Erkki Rantalas äng, asia 10
  • hyväksyä erillispientalotonttien luovutusperiaatteet, luovutusehdot ja luovutushinnat. Asiasta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 12.
  • tehdä esisopimuksen koskien Vantaanlaaksontie 34 -tontin myyntiä Lidl Suomi Ky:lle, asia 13
  • valita Vehkalan länsiosan esirakentamisen urakoitsijaksi Terrawise Oy, asia 14.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 25.2.2019 
(muokattu: )