Vantaan kasvun alueet 2050

Koko Vantaan yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville lausuntoja varten. Kaupunginhallitus päättää nähtäville asettamisesta 11.2. kokouksessaan. Nähtävillä olo ja lausuntovaihe kestävät noin kaksi kuukautta, jona aikana järjestetään useita tilaisuuksia asukkaille, yrittäjille ja muille lausunnonantajille.

Luonnoksen pohjalta laaditaan keväällä yleiskaavan vaikutusten arvioinnit. Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien pohjalta valmistellaan ehdotus, joka tulee myös nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Viimeistelty ehdotus on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2020.

  • Nyt on vantaalaisten vuoro arvioida yleiskaavan tavoitteita ja kaupungin kasvun suuntaa, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Toivon vilkasta osallistumista alueellisiin tilaisuuksiin ja vantaalaisittain avointa keskustelua.

Tiiviiden keskustojen ja lähiluonnon kaupunki

Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma ja sen tavoitevuosi on 2050. Se linjaa kokonaiskuvan kasvun mahdollisuuksista, kaupungin rakenteesta ja kytkeytymisestä osaksi seutua, paikallisista muutoksista sekä yhteyksistä niin liikkujalle kuin luonnolle. Keskeisiä ajan ilmiöitä, jotka vaikuttavat suunnitelman taustalla ovat kaupungin vahva kasvu, ilmastonmuutos sekä segregaation uhka.

Kasvu ohjataan kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja vahvistaen. Vantaa erityispiirteenä on useat keskukset, joita uudistetaan ja kehitetään. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Kasvu pohjautuu joukkoliikenteen verkostoon, jossa olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista.

Ratikka kytkee eriytymiskehityksen uhkaamia asuinalueita tiiviimmin kiinni kaupunkirakenteeseen parantaen mm. työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta. Nykyisten asemanseutujen lisäksi uusina nousee mukaan Kivistön keskustan laajennus Lapinkylän asemalle, Vallinojan asemanseutu pääradan varressa sekä metroaseman alue Länsisalmessa Östersundomissa.

Uutena näkökulmana on nostettu esiin laadukas liikkujien lähiympäristö. Yleiskaavaluonnoksessa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat. Luonnos sisältää ekologisen verkoston sekä merkittävän määrän täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojeluverkostoon.

Kasvun turvaamiseksi on riittävästi työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia. Painetta alueiden muuttamiseen asuntorakentamiseen olisi, mutta elinkeinoelämän toimintaedellytykset tulee myös varmistaa. Aviapoliksen ja lentoaseman tiiviimpi yhteys on haluttu nostaa tarkemmin suunniteltavaksi rajaamalla terminaalialue kiinni läheisiin työpaikka-alueisiin ja tuomalla ratikka terminaalille asti. Lentomelualueista merkittävä osa on varattu työpaikkarakentamiseen.

Pientaloalueet on tarkoitus säilyttää, mutta se ei estä täydennysrakentamista. Pientaloalueiden tiivistyminen voi edistää alueen viihtyvyyttä ja turvata paikallisia palveluja.

Yleiskaava ei ohjaa tarkasti yksittäisten palvelujen sijoittumista, mutta se ohjaa kaupan sijoittumista erityisesti suurimpien yksiköiden ja kaupan alueiden osalta.

Julkaistu: 4.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter