Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Seutulan Pirttirannan kaavaluonnosta

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 1.12. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Seutulassa Pirttirannan alueesta tehdyn asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista, jolloin siitä voisi lausua mielipiteensä (asia 8). Nähtävilläolon jälkeen kaavaluonnosta valmistelu jatkuu kaavaehdotukseksi, joka tuodaan jälleen kaupunkisuunnittelulautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Pirttirannan alue perustettiin 1950-luvulla alun perin kesämaja-alueeksi. Tällä hetkellä Pirttirannassa sijaitsee yhteensä 56 asuin- ja lomarakennusta. Noin 7 hehtaarin suuruisen alueen maankäytön haasteena on Vantaanjoen tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä. Nyt luonnosvaiheessa olevalla, Pirttirannan loma-asumisen asemakaavalla mahdollistetaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti alueen käyttötarkoitus loma-asuntoalueena.

Alue varataan yksiasuntoisille ja yksikerroksisille loma-asunnoille. Rakentaminen perustuu palstakohtaisiin rakennusaloihin, ja rakennusoikeuden määrä on yhtä suuri jokaiselle rakennusalalle. Rakentaminen edellyttää, että tulvakorkeus on huomioitu Vantaan kaupungin tulvaohjelman ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Loma-asumisen asemakaava koskee vain uudisrakentamista, joten asemakaava ei muuta nykyistä rakennuskantaa eikä rakennusten käyttötarkoitusta. Alueen omakotitalot ovat jatkossakin omakotitaloja.

Asemakaavan etenemistä voi seurata kaavan verkkosivulla.

Alkavia asemakaavatöitä: Vantaan ratikan kaavoituskokonaisuus esittelyssä

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi alkavia asemakaavatöitä (asia 4).

Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Suunnittelua tehdään kolmella rinnakkaisella tasolla: katu- ja puistosuunnittelu, asemakaavat ja kaavarunko. Työ on nyt alkanut kaavarungon ja asemakaavojen yhteisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisulla, joka toimii myös katu- ja puistosuunnittelun aloitusilmoituksena. Suunnitelmassa kerrotaan, mitä kullakin tasolla suunnitellaan, miten työ etenee ja miten siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi kuvataan suunnittelualueen nykytilanne sekä erilaisten vaikutusten arviointi. Näitä teemoja käsitellään myös tulevissa yleisötilaisuuksissa, jotka vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi järjestetään verkossa Teams-livetilaisuuksina. Lisää aiheesta ja tilaisuuksien ajankohdat erillisessä tiedotteessa sekä ratikan verkkosivuilla www.vantaa.fi/ratikka.

Lisäksi esiteltiin Knapaksen asemakaavamuutos Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Tavoitteena on päivittää valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan suunnittelualueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Päärakennus osoitetaan asuinkäyttöön ja suojellaan jatkossakin. Lisäksi tutkitaan yksikerroksisen työtilan tai sivuasunnon rakentamisen mahdollisuutta.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Maanhankintaa Keimolasta ja Seutulasta

Lautakunta päätti ostaa kolme tilaa Keimolasta Maire Taposen Säätiöltä yhteensä 596 710 euron kauppahinnalla (asia 11). Tilojen suuruus yhteensä noin 12,4 hehtaaria. Yleiskaavan 2020 mukaan alueelle voidaan toteuttaa pientalorakentamista sekä lähivirkistys- ja ulkoilualueita.

Samoin hankittiin maata Seutulasta (asia 12): päätettiin ostaa 406 620 euron kauppahinnalla noin 15,2 hehtaarin suuruinen tila. Yleiskaavassa 2020 alueelle on merkitty ekologinen runkoyhteys: alueen käyttötarkoitukseksi on merkitty osin luonnonsuojelualue, osin liikenneväylä sekä pientaloja.

Asemakaavan laatiminen hankituille alueille ei ole lähiaikoina ajankohtainen, vaan alueet ovat osa kaupungin pidemmän aikavälin kehitystä.

Lisäksi hyväksyttiin muun muassa korkean rakentamisen selvitys asemakaavoituksen taustamateriaaliksi (asia 7). Asiasta lisää lautakunnan kokouksen ennakkotiedotteessa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter