Vantaan kaupunki hakee iltapäivätoiminnan palveluntuottajaa Pähkinärinteen koulussa järjestettävään toimintaan

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan tulee noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä, Opetushallituksen vahvistamia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan pe-rusteita sekä Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Näiden lisäksi valittaessa uusia aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajia noudatetaan seuraavia opetuslautakunnan linjaamia valintaperusteita:

  1. Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset valmiudet aamu- ja iltapäivä- toiminnan har-joittamiseen.
  2. Palveluntuottajan tulee noudattaa työnantajavelvoitteita.
  3. Palveluntuottajalla tulee olla koulutukselliset valmiudet, ammatilliset vahvuudet ja/tai aikai-sempi kokemus iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Lisäksi huomioidaan mahdolliset suositukset muilta yhteistyökumppaneilta.
  4. Palveluntuottajan henkilökunnalla tulee olla riittävää taito ja soveltuvuus toimia iltapäivätoi-minnan ohjaajina. Kullakin aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee kaikessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoi-suusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 9 a §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
  5. Palveluntuottajalla tulee olla Vantaan lakisääteisen koululaisten aamu- ja iltapäivä- toiminnan toimintasuunnitelmassa määritelty määrä ohjaajia suhteessa lapsiin. Yhtä ohjaajaa kohden saa olla samanaikaisesti enintään 16 lasta.
  6. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  7. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tehdä säännöllistä yhteistyötä huoltajien, kaupungin ja koulun henkilökunnan kanssa.
  8. Palveluntuottajalla tulee olla kiinnostus ja valmiudet iltapäivätoiminnan kehittämiseen yhteis-työssä kaupungin kanssa. b) että palveluntuottajan tulee kaupungin pyynnöstä toimittaa selvitys valintaperusteiden täyttymisestä c) että valintaperusteet otetaan heti käyttöön.

Toiminnan käynnistämisestä tai laajentamisesta kiinnostuneita tahoja pyydetään lähettämään vapaamuotoisen hakemuksensa, talouskertomuksensa (tase), iltapäivätoiminnan toimintasuunni-telmansa ja mahdolliset suosituksensa perjantaihin 29.5.2020 mennessä Vantaan kaupungin kir-jaamoon, kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Lisätietoja:
Virva Kela-Piironen, opetustoimen asiantuntija, virva.kela-piironen@vantaa.fi, p. 040 724 5399

Julkaistu: 12.5.2020 
(muokattu: )